Fikri mülkiyet hakları kapsamında bir dizi yönetmelik yayınlanarak Türk Patent Enstitüsü (“TPE”) usulü ve TPE nezdinde yapılacak işlemlerde gereken belgeler ve bilgilerde değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler, patent, ticari marka, devre topoğrafyalar, endüstriyel tasarım ve coğrafi işaretleri de kapsayan bir dizi fikri mülkiyet haklarını etkilemektedir.

Ödeme Belgesi Patentlere, ticari markalara, devre topoğrafyalara, endüstriyel tasarım ve coğrafi işaretlere uygulanır

Ücrete tabi her türlü talep ve başvuru için ücretin ödendiğine dair belge sunumu gerekli olmayıp TPE’nin çevrimiçi sistemi vasıtasıyla bilgi verilmesi yeterli olacaktır.

Vekaletname Gerekliliği – Patentlere, ticari markalara, devre topoğrafyalara, endüstriyel tasarım ve coğrafi işaretlere uygulanır

Değişiklik öncesi, patent veya entegre devre topografyaları başvuruları veya tescil hakları bir vekil aracılığı ile geri çekildiğinde, bu yetkileri açıkla belirten noter tasdikli vekâletname sunulması gerekmekteydi. Ancak yapılan değişiklik ile işbu madde kapsamında sunulacak vekâletnamenin noter tasdikli olma şartı ortadan kaldırılmıştır. Artık sunulan vekâletnamenin başvuruyu geri çekme veya patent hakkından vazgeçme yetkilerini açıkça belirtmesi yeterli olacaktır.

Ticari marka hususunda, vekilin TPE nezdinde vekillik yapma yetkisini haiz olması, temsil yetkisini ve tarih bilgisini içeren yazılı vekâletname aslının veya vekil tarafından aslına uygunluğu onaylanmış suretinin TPE’ye ibraz edilmesi zorunludur. Değişen yönetmelik kapsamında şartları taşıyan bir vekâletnamenin TPE’ye daha önce sunulmuş ve talep edilen işlemi kapsaması halinde, gerekli görülen haller dışında, vekâletnamenin yeniden sunulması gerekmeyecek, önceki tarihli vekâletnameye ilişkin bilgi verilmesi yeterli olacaktır.

Genellikle, endüstriyel tasarımlar için, özgülendiği işlem için öngörülen şartları taşıyan bir vekâletnamenin TPE’ye daha önce sunulmuş olması halinde, vekâletnamenin yeniden sunulması gerekmeyecektir. TPE tarafından gerekli görülen hallerde ise önceki tarihli vekâletnameye ilişkin bilgi verilmesi yeterli olacaktır. Yenileme talebinin vekil aracılığı ile yapıldığı hallerde vekâletname sunulması değişen yönetmelikler kapsamında gerekli görülmüştür.

Endüstriyel tasarımlar için, TPE nezdinde tasarım ile ilgili başvuru ve talep vekil aracılığı ile yürütülecekse, vekilin Enstitü nezdinde vekillik yapma yetkisini haiz olması, yazılı vekâletname aslının veya vekil tarafından aslına uygunluğu onaylanmış suretinin TPE’ye ibraz edilmesi zorunludur. Değişikliklerden önce vekillik yetkisinin bulunması kat’i surette aranmaktaydı. Değişen yönetmelikler kapsamında ise başvuru ya da taleplerde vekâletnamenin TPE’ye sunulmaması veya sunulan vekâletnamenin gereken şartları taşımaması halinde, eksikliğin giderilmesi için vekile iki aylık süre verilecektir. Bu süre içerisinde eksikliğin giderilmemesi halinde, bildirimler doğrudan başvuru ya da talep sahibine yapılacak olup başvuru ya da talep sahibinin Türkiye’de ikametgâhı bulunmaması halinde başvuru ya da talep işlemden kaldırılacaktır.

Hak sahibinin unvanının ya da nev’inin değişmesi Patentlere, endüstriyel dizaynlara, ve entegre devre topografyalara uygulanır

Değişikliklerden önce, patent, endüstriyel tasarım ve entegre devre topografyası başvuru sahibi veya hak sahibinin unvanının veya nev’inin değişmesi halinde, ilgili kayıtların güncellenebilmesi için değişikliği gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin belge olarak sunulması gerekmekteydi. Şimdi ise Ticaret Sicil Gazetesinin bir örneğini sunmak yerine, yalnızca Unvan veya nev’i değişikliğini gösterir Ticaret Sicili Gazetesi bilgisini verilmesi yeterli olacaktır.

Patentler hususunda yapılan bazı özel değişiklikler Çoklu istemler ve atıf işaretleri

Çoklu bağımlı istemlerde bir başka çoklu bağımlı isteme atıfta bulunulamayacağına dair hüküm iptal edilmiştir.

Başvurunun resim ya da resimler içerdiği hallerde istemler kısmında belirtilen teknik özelliklerden sonra ilişkili atıf işaretlerinin parantez içerisinde yazılacağı hükmü de iptal edilmiştir.

Ticari markalar hususunda yapılan bazı özel değişiklikler – İtirazların geri çekilmesi

Yeni bir madde ile TPE nezdinde yapılan itirazların geri çekilebilmesi şartları ve söz konusu geri çekme işlemi için gerekli belgeler düzenlenmiştir. Bu değişiklikler kapsamında TPE kararlarına karşı yapılan itirazlar ve bültende yayımlanan markalara karşı yapılan itirazlar, aşağıda belirtilen haller dışında geri çekilebilmektedir:

  • TPE kararlarına karşı yapılmış olan itirazlar, Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu tarafından karar bağlandıktan sonra ve;
  • Bültende yayımlanan markalara karşı yapılan itirazın reddedilmesi durumunda itiraz geri çekilemez.

Talep üzerine, itiraza ilişkin karar verilmeden önce itirazın geri çekilmesi halinde, TPE’ye ödenmiş olan itiraz ücretinin yarısının iade edileceği hususu da düzenlenmiştir.

Entegre devre topografyalar hususunda yapılan bazı özel değişiklikler

Entegre devre topoğrafyası başvurusu ya da tescilinden doğan haklar başkasına devri, lisans sözleşmesine ya da rehine konu olması halinde, bu hususların sicile tescili ve Resmi Patent Bülteni’nde yayını için tescil belgesinin aslının ibrazı zorunluluğu kaldırılmıştır.

Hak sahibi tarafından gerçekleştirilecek vazgeçme işlemleri bakımından hak sahibinin imza beyanı veya imza sirkülerinde noter tasdiki gerekmeyecektir.

Endüstriyel tasarım hususunda yapılan bazı özel değişiklikler

Tescil başvurusunda bulunurken ödenecek olan “Yayım Ücreti” tanımı değiştirilerek görsel anlatımın siyah-beyaz veya renkli olması ayrımı kaldırılmıştır. Söz konusu ücret yayımlanması istenen her 8*8 cm alana göre belirlenecektir.

Endüstriyel Tasarım Bülteni değişiklikten itibaren aylık olarak değil periyodik olarak yayımlanacaktır.

Yayımlanmamış bir başvurudan vazgeçilmesi durumunda vazgeçme talebi kayıt ücretinin ödenmesi gerekmediğine dair düzenleme yürürlükten kaldırılmıştır.

İlgili düzenlemelerin tam metinlerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.