Türkiye Noterler Birliği çekleri de kapsam altına alan vadesinde ödenmemiş kredi borcu ödemelerine ilişkin bazı ihtarnamelerin yanı sıra, çekleri de kapsayan gecikmiş kredilerin geri ödenmesi ile ilgili anlaşmalar için damga vergisi muafiyetlerine ilişkin uygulama esaslarını belirledi. 2016/14 sayılı Harç ve Damga Vergisi İstisnaları Hakkında Genelge 28 Haziran 2016 tarihinde yayımlanmıştır.

Bu görüş baz alınarak çıkarılan 2016/14 sayılı Genelge (“Genelge”) 28 Haziran 2016 tarihinde yayınlandı.

Buna göre, aşağıdaki belgeler damga vergisinden muaf olacaktır:

  • Vadesi geçmiş nakdi, gayri nakdi ve ayni kredilerin çekler ve çek bedelleri ile ilgili hükümler içeren yeni bir ödeme planı çerçevesinde ödenmesi için yapılan anlaşmalar.
  • Çekler ve çek bedelleri ile ilgili hükümler içeren, yalnızca vadesi geçmiş nakdi, gayri nakdi ve ayni kredilerin ödenmesi amacına hizmet eden ihtarnameler.

Genelge aynı zamanda 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu Ek 2’de IV. Kısım (Ticari ve Medeni İşlerle ilgili kâğıtlar) başlıklı bölümünün 23 numaralı fıkrasında bahsi geçen “kanun kapsamında kredi” ibaresini tanımlamaktadır. Genelge kapsamında bu ifade aşağıdakileri kapsamaktadır:

  • 5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre kredi olarak kabul edilen nakdi krediler ile
  • Gayri nakdi krediler ve teminat mektupları, kefaletler, aval, ciro ve kabuller gibi akreditifler.

Genelge’nin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.