Türkiye Noterler Birliği (“Noterler Birliği”), kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde harç ve damga vergisi hesaplaması sırasında bina değerinin de arsa değeri ile birlikte dikkate alındığı hakkında bir genel yazı yayınlamıştır. Uygulamadaki belirsizliği gidermek amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı’nın ve vergi mahkemelerinin uygulamalarını inceleyen Noterler Birliği, Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın görüşüne başvurmuştur. Noterler Birliği tarafından, müfettişlerin denetimleri sırasında Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın bu tür işlemlerde arsa ve üzerindeki binanın değerleri toplamından nispi harç ve damga vergisi tahsil olunması gerektiği görüşünü dikkate aldığını not edilmiştir.

Genel Yazı’da Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 492 sayılı Harçlar Kanunu madde 42 ve madde 43 çerçevesinde kat karşılığı inşaat sözleşmeleri ve taşınmaz mal satış vaadi sözleşmelerinde sözleşme konusuna uygun bir değerin gösterilmesi ve bu değer üzerinden nispi harç ve damga vergisi alınmasının gerektiğini bildiren görüşüne yer verilmiştir. GİB, gösterilmesi gereken değer konusunda somut bir öngörüde bulunmamıştır. Bu kapsamda, Noterler Birliği “uygun bir değer” tanımını arsanın emlak vergi değeri ya da taşınmaz malın ilgililerince beyan edilecek rayiç değeri olarak değerlendirmiştir.

Noterler Birliği ayrıca aynı konuda sadece arsa beyan değeri üzerinden harç ve damga vergisi alınmasını kabul eden bazı mahkeme kararlarına da yer vermiştir.

Noterler Birliği tarafından 23 Haziran 2016 tarihinde yayımlanan 2016/58 sayılı Genel Yazı’nın tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.