21 Temmuz 2016 tarihinde ülke genelinde 90 gün süre ile ilân edilen ve daha sonra 90 günlük süre için daha uzatılan olağanüstü hal kapsamında hem şirketleri hem de kamu kurumlarını ilgilendiren çeşitli tedbirler alındı. Son düzenlemeler kapatılan şirketlere hizmet veren banka ve finans kuruluşları ile bu kurumlarda çalışan kişilerin cezai sorumluluğunun olmamasını, çeşitli şirketlerdeki terör örgütleri ile ilişkisi bulunan gerçek ve tüzel kişilerin azınlık paylarının yönetimi ve temsili amacıyla TMSF’nin kayyım olarak atanmasını, OHAL kapsamında kapatılan kurum, kuruluş ve şirketlere atanan kayyımlar ile görevlendirilen yöneticilere çeşitli borçların ödenmemiş olmasına nedeniyle şahsi sorumluluk yüklenmemesini, OHAL kapsamında kapatılan bazı kurum ve kuruluşlara ait mülkiyetin üçüncü kişilere yapılan devir işlemlerinin muvazaalı kabul edilmesini ve çeşitli dava ve takiplerin dava ve takip şartı noksanlığı sebebiyle düşürülmesini kapsamaktadır.

675 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 29 Ekim 2016 tarihli ve 29872 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

KHK kapsamında düzenlenen tedbirler aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:

  • (Çalışanlar da dâhil) banka ve finans kuruluşlarına OHAL kapsamında kapatılan kurum ve kuruluşlara verdikleri finansal hizmetler sebebiyle cezai sorumluluk yükletilemeyeceği düzenlenmiştir. Ayrıca, söz konusu banka ve finans kuruluşlarının FETÖ/PDY terör örgütü ile bağlantısı olan ve ticari sicil kayıtları resen terkin edilen şirketlere veya gerçek ve tüzel kişilere verdikleri finansal hizmetler sebebiyle de cezai sorumluluk yükletilemeyecektir.
  • FETÖ/PDY terör örgütü ile bağlantısı olan gerçek ve tüzel kişilerin (şirket esas sermaye miktarının yüzde ellisinden daha az ortaklık payı olması halinde) şirketlerdeki paylarının yönetimi ve temsili amacıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyım olarak atanacaktır.
  • Kayyımlar ile ilgili kurumlar tarafından görevlendirilen yöneticiler ve tasfiye memurlarına, atandıkları veya görevlendirildikleri kurum, kuruluş, şirketlerin kamu borçları ile SGK borçları, her türlü işçi alacakları ile diğer mevzuattan kaynaklanan borçlarına ilişkin şahsi sorumluluk yüklenemeyecektir. Söz konusu kurum ve kuruluşlar OHAL kapsamında kapatılan özel radyo ve televizyonlar, gazete, dergi, yayınevi ve dağıtım kanalları ile diğer kurum, kuruluş ve şirketleri kapsar. Ayrıca, bu kişiler hakkında Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Vergi Usul Kanunu’nun ilgili madde hükümleri uygulanmayacaktır.
  • Kapatılan özel öğretim kurum ve kuruluşları ile özel öğrenci yurtları ve pansiyonlarının faaliyetlerinin sürdürüldüğü dönemde üzerlerinde bulundukları taşınmazlardan 1 Ocak 2014 tarihi ila söz konusu yerlerin kapatılma tarihleri arasında üçüncü kişilere yapılmış olan ve üzerinde kapatılanlar tarafından aynı faaliyete kapatılma tarihi itibarıyla devam edilen taşınmazların devir işlemlerinin muvazaalı kabul edileceği ve tapuda ilgisine göre Hazine veya Vakıflar Genel Müdürlüğü adına her türlü kısıtlama ve taşınmaz yükünden ari olarak resen tescil edileceği düzenlenmiştir.
  • OHAL kapsamında kapatılan kurum, kuruluş, özel radyo ve televizyonlar, gazete, dergi, yayınevi ve dağıtım kanalları ile bunların sahibi gerçek veya tüzel kişiler aleyhine 17 Ağustos 2016 tarihinden önce açılan davalar ile bu kapsamda Hazine ile Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne husumet yöneltilen davalarda duruşma günü beklenmeksizin mahkemelerce dava şartı yokluğu nedeniyle ret kararı verilecektir. Ayrıca söz konusu kurum, kuruluş ve kişiler aleyhine başlatılan icra ve iflas takipleri için de düşme kararı verilecektir.
  • Davacı veya alacaklı ilgili idari makama, tebliğ tarihinden itibaren otuz günlük hak düşürücü süre içinde başvurabilecek olup, idari başvuru üzerine idari makam tarafından verilecek karar aleyhine idari yargıda dava açabilir.
  • OHAL kapsamında kapatılan kurum, kuruluş, şirketlerin kapatılma ya da resen terkin üzerine Maliye Bakanlığı ile Vakıflar Genel Müdürlüğü aleyhine 17 Ağustos 2016 tarihinden sonra açılan davalar ile icra ve iflas takipleri hakkında dava veya takip şartının bulunmaması nedeniyle davanın reddine veya takibin düşmesine karar verilecektir.

İlgili mevzuatın tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.