Kaldıraçlı işlemlerin yanı sıra kıymetli evrak ve benzer sermaye piyasası araçları alım satımına da yeni sınırlamalar getirildi. Türkiye’de yerleşik kişiler söz konusu bu işlemleri yalnızca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar aracılığıyla yapılabilecekler.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (“Değişiklik Kararı”) 3 Temmuz 2017 tarih ve 30113 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Türkiye’de Yerleşik Kişilere Yönelik Sınırlamalar

Değişiklik Kararı Türkiye’de yerleşik kişiler için aşağıdaki hususları düzenlemektedir:

  • Döviz işlemleri ile ilgili olarak, kaldıraçlı işlemler (ve benzer araç işlemleri) Türkiye’de yerleşik kişilerce yalnızca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirilebilecektir.
  • Aracı kuruluşlar tarafından kaldıraçlı işlemlerin gerçekleştirmesi, kıymetli evrak ve benzeri sermaye piyasası araçlarının alım satımı yalnızca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar aracılığıyla yürütülecektir.

Kıymetli Maden İhracatı

Eski düzenlemede olduğu gibi yine standart ve standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin ihracatında beyan verilmesi yeterli olacak ve herhangi bir ithalat ve ihracat rejim, karar ve yönetmeliği uygulanmayacaktır.

Ancak, yeni düzenleme ile talep halinde, aşağıdaki düzenlemeler uygulama alanı bulabilecektir:

  • 15 Aralık 1999 tarihli ve 99/13812 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Karar,
  • İhracat: 2008/6 sayılı İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ,
  • 17 Ocak 2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dahilde İşleme Rejimi Kararı.

Değişiklik Kararı’nın tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.