Bakanlar Kurulu tarafından Türkiye’de yerleşik kişilerin yurtiçinden ve yurtdışından döviz kredisi teminine ve döviz kredisi kullandırılmasına ilişkin usul ve esaslarda değişiklik yapılarak bazı istisnalar dışında yurt dışından döviz kredisi kullanımı sınırlandı.

Bu çerçevede, 7 Ağustos 1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’da değişiklikler yapan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (“Değişiklik Kararı”) 25 Ocak 2018 tarihli ve 30312 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Değişiklik Kararı uyarınca, artık döviz geliri olmayan, Türkiye’de yerleşik kişiler yurt dışından ve yurt içinden döviz kredisi temin edemeyecek. Ancak, aşağıda yer alan durumlarda döviz geliri şartı aranmayacak:

  • Kamu kurum ve kuruluşları, bankalar ile Türkiye’de yerleşik finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketlerinin kullanacağı döviz kredileri,
  • Kullanım tarihinde kredi bakiyesi 15 milyon dolar ve üzerinde olan Türkiye’de yerleşik kişilerce kullanılacak döviz kredileri,
  • Yatırım teşvik belgesi kapsamında kredi almaları öngörülen Türkiye’de yerleşik kişilerce kullanılacak döviz kredileri,
  • Bakanlar Kurulu tarafından listelenen bazı makine ve cihazların finansmanı için kullanılacak döviz kredileri,
  • Uluslararası ilana çıkılan yurt içi ihalelerde ihaleyi kazanan Türkiye’de yerleşik kişiler veya Savunma Sanayii Müsteşarlığınca onaylanan projeleri üstlenen Türkiye’de yerleşik kişilerce kullanılacak döviz kredileri,
  • Kamu özel işbirliği modeli kapsamında gerçekleştirilecek projeleri yürütmekle görevli olan Türkiye’de yerleşik kişilerin kullanacağı döviz kredileri,
  • Hazine Bakanlığı tarafından belirlenen esaslar dahilindeki Türkiye’de yerleşik kişilerin kullanacağı döviz kredileri.

Ayrıca, bankalar ve finans şirketleri birbirlerine kendi teamülleri çerçevesinde doğrudan ve uluslararası sendikasyona katılım yoluyla vade sınırı bulunmaksızın döviz kredisi açabilecekler.

Döviz geliri olan, Türkiye’de yerleşik kişilerin kullanacakları döviz kredilerinde ise aşağıdaki sınırlamalara uyulacaktır:

  • Kullanım tarihinde, krediyi kullananın yurt içinde ve yurt dışında temin edilen nakit döviz kredisi borçlarının geri ödemesi yapılmamış toplamının (a) yurtdışından kullanılacak kredilerde 5 milyon ABD dolarının (b) yurt içinden kullanılacak kredilerde 15 milyon ABD dolarının altında olması durumunda, kullanılmak istenen kredi tutarı ile mevcut kredi bakiyesi toplamı son üç mali yılın döviz gelirleri toplamını aşamayacak.
  • Kredi bakiyesinin son üç mali yılın döviz gelirleri toplamını aştığının sonradan tespit edilmesi durumunda yurt içinde bankalardan, finansal kiralama şirketlerinden, faktoring şirketlerinden ve finansman şirketlerinden kullanılan kredilerin aşıma neden olan kısmı geri çağırılacak veya Türk Lirası krediye dönüştürülecek.
  • Yurt dışı kredilere aracılık yapan bankalar döviz kredisinin bu sınırlamalara uygunluğunu kontrol etmekle yükümlü kılınmıştır. Yurt içinden kullanılacak kredilerde ise bankalar ile Türkiye’de yerleşik finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketleri kullandırdıkları kredilerin bu hususlara uygunluğunu kontrol etmekle yükümlüdür.

Değişiklik Kararı, 2 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe girecektir. Değişiklik Kararı’nın tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.