İthalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin olarak 1 Mart 2016 – 31 Mart 2016 tarihleri arasında yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararları ve Ekonomi Bakanlığı Tebliğleri hakkındaki özetler aşağıda yer almaktadır.

Alıcısı Bulunan Verici Portatif (Cellular) Telsiz Telefon Cihazları İthalatına İlişkin Olarak Başlatılan Soruşturma Önlemsiz Kapatılmıştır

8517.12.00.00.11 GTIP altında sınıflandırılan “alıcısı bulunan verici portatif (cellular) telsiz telefon cihazları” ithalatına ilişkin olarak son yıllarda artış olduğu, yerli üretimin bu ithalattan ciddi zarar gördüğü ve ciddi zarar tehdidine maruz kaldığı gerekçesiyle 05.12.2014 tarih ve 29196 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2014/10 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile korunma önlemi soruşturması açılmış idi.

Yerli üretici tarafından yapılan korunma önlemi başvurusunun soruşturma süresi içerisinde geri çekilmesi nedeniyle soruşturmanın önlemsiz kapatılmasına karar verilmiştir. Soruşturma sonucu 2016/1 sayılı İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (“Tebliğ”) ile 04.03.2016 tarih ve 29643 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

İlgili Tebliğ metninin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Tutkallayarak-Lamine Edilmiş Kereste İthalatına Yönelik Gözetim Uygulaması Getirildi

18.03.2016 tarih ve 29657 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/1 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (“Tebliğ”) ile aşağıda GTIP numarası belirtilen tutkallayarak-lamine edilmiş kerestelerin, yine aşağıda belirtilen birim gümrük kıymetinin altında olanlarının ithalatına yönelik başlatılan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Tebliğ yayımını takip eden 30. Gün yürürlüğe girecektir.

Yukarıda belirtilen eşyalar sadece Ekonomi Bakanlığı’nca (“Bakanlık”) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilebilir.

Gözetim belgesi başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için Tebliğ ekinde yer alan formların doldurulması ve aşağıdaki belgeler ile birlikte Bakanlığa gönderilmesi gerekmektedir.

  • İmza sirküleri
  • Beyan sahibi ve ithalatçı farklı ise vekâletname
  • Proforma fatura veya ticari fatura

Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı aydır. Gözetim belgelerinin geçerlilik süresinin bitiminden sonra 10 iş günü içerisinde Bakanlığa iadesi zorunludur. Gözetim belgesinin devredilebilmesi mümkün değildir.

İlgili Tebliğ metni ve eklerinin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Bazı Kimyasalların ve Elektronik Eşyanın İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Esaslar Belirlendi

2016/8435 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 01.01.2016 tarihinden itibaren bazı kimyasalların ve elektronik eşyanın ithalatında tarife kontenjanı getirilmiş idi.

Bu kez 19.03.2016 tarih ve 29658 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bazı Kimyasalların ve Elektronik Eşyanın İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) ile bazı kimyasalların ve elektronik eşyanın ithalatına yönelik getirilen tarife kontenjanına ilişkin tarife kontenjanının başvuru, kullanım ve dağıtım usul ve esasları belirlenmiştir. Tebliğ yayınlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ uyarınca belirlenen tarife kontenjanı aşağıdaki gibidir:

Tarife kontenjanlarının dağıtımı, sadece söz konusu eşyayı üretiminde hammadde veya ara mal olarak kullanan sanayicilere, talep toplama yöntemi ile yapılır.

Tarife kontenjanı başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için Tebliğ ekinde yer alan İthal Lisansı Başvuru Formunun doldurulması ve aşağıdaki belgeler ile birlikte Ekonomi Bakanlığı’na (“Bakanlık”) Tebliğ’in yayınlanmasından itibaren 10 gün içerisinde gönderilmesi gerekmektedir.

  • İmza sirküleri
  • Ticaret Sicili Gazetesi
  • Kapasite raporu
  • Proforma fatura veya ticari fatura
  • 2013, 2014 ve 2015 yıllarına ilişkin gümrük beyannamesi özet tablosu
  • Yeminli Mali Müşavirler Odası’ndan alınmış faaliyet formu

Talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının, açılmış olan tarife kontenjanı miktarı ile eşit veya bu miktardan daha az olması durumunda talepler tam olarak karşılanır. Ancak, talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının açılan tarife kontenjanı miktarından daha fazla olması durumunda ise dağıtım; geçerli başvuru sayısı, toplam talep miktarı, fiili sarfiyat, üretim miktarı, üretim kapasitesi, tüketim kapasitesi, toplam ithalat miktarı ve kendilerine tahsis edilmiş bulunan tarife kontenjanını kullanma performansları kriterlerinden bir veya birkaçı dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilir.

Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalat için Bakanlık tarafından düzenlenecek ithal lisanları 31.12.2016 tarihine kadar geçerlidir.

İthal lisansının, geçerlilik süresinin bitiminden sonra Bakanlığa iadesi zorunludur. İthal lisansının devredilebilmesi mümkün değildir.

İlgili Tebliğ metni ve eklerinin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Paslanmaz Çelikten Boruların Malezya ve Vietnam’dan İthalatına İlişkin Olarak Kesin Damping Önlemi Getirildi

15.03.2013 tarihli ve 28588 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/4) ile 7306.40.20.90.00, 7306.40.80.90.00 ve 7306.61.10.00.00 GTİP altında yer alan “paslanmaz çelikten borular”ın Çin Halk Cumhuriyeti ve Çin Tayvanı (Tayvan) menşeli olanlarının ithalatında dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuş idi.

Vena Paslanmaz Çelik Boru ve Profil San. Tic. A.Ş. firması ise anılan ürünün ithalatında uygulanan önlemin, önleme tabi ürünün Vietnam ve Malezya üzerinden ülkemize ihraç edilmesi suretiyle etkisiz kılındığı iddiası ile Ekonomi Bakanlığı’na başvuruda bulunmuştur.

Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından Vena Paslanmaz Çelik Boru ve Profil San. Tic. A.Ş’nin başvurusu üzerine başlatılan damping soruşturması neticesinde 7306.40.20.90.00, 7306.40.80.90.00 ve 7306.61.10.00.00 tarife pozisyonunda sınıflandırılan “paslanmaz çelikten borular” ürünlerinin Malezya ve Vietnam menşeili olanlarının ithalatında İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2016/6 Sayılı Tebliğ ile dampinge karşı kesin önlem uygulanmasına karar verilerek söz konusu önlem 18.03.2016 tarih ve 29657 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.

Bu çerçevede soruşturmada işbirliğinde bulunduğu değerlendirilen firmalar ayrı tutulmak suretiyle kesin damping önleminin aşağıdaki şekilde uygulamasına karar verilmiştir:

İlgili Tebliğ metninin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz