Polietilen Tereftalat (PET) Cips İthalatında Tarife Kontenjanı Açıldı

Tebliğ ile, 3907.69.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan eşyanın ithalatında 12 Kasım 2020 tarihli ve 3192 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Polietilen Tereftalat Cips İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar kapsamında, ek mali yükümlülük şeklinde uygulanan korunma önleminden muafiyet sağlanması amacıyla açılan tarife kontenjanının kullanım usul ve esasları düzenlenmiştir.

Bu kapsamda, tarife kontenjanı miktarı ek mali yükümlülüğün uygulandığı her bir dönem için, anılan eşyanın Tebliğ ekinde yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli olanları için toplam 10.926 ton olduğu ve her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için bir dönemde verilecek tarife kontenjanının 3.642 tonu geçemeyeceği belirlenmiştir.

Ayrıca tarife kontenjanının dağıtımının, gümrük idarelerince beyanname sırasına göre tahsis yöntemi kullanılarak yapılacağı, tarife kontenjanının dağıtımında gümrük beyannamesinin tescili aşamasında mükellef tarafından ilgili muafiyet kodu seçileceği, her bir gümrük beyannamesi kapsamında dağıtılacak tarife kontenjanının miktarının 20 tonu aşamayacağı belirtilmiştir.

Aynı zamanda ithalatçı firmanın kontenjanı kullandıktan sonra tekrar kullanmak için 30 gün beklemesi gerektiği ve tarife kontenjanlarına ilişkin güncel bilgilerin Ticaret Bakanlığının internet sitesinde E-İşlemler sayfasında ilan edileceği açıklanmıştır.

2020/9 sayılı İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ, 2 Aralık 2020 tarih ve 31322 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak 13 Aralık 2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İlgili Tebliğ metninin tamamına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Çeşitli Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin İthalatına Gözetim Uygulaması Getirildi

2020/9 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (“Tebliğ”) ile Tebliğ’in Ek-1’inde sayılan gümrük tarife istatistik pozisyonu fasılları altında yer alan çeşitli tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin ithalatına gözetim uygulaması getirilmiştir.

Buna göre artık, Tebliğ Ek-1’inde yer alan eşyaların ithalatı için, ithalat öncesinde ithalatçı tarafından ilgili bilgilerin Ticaret Bakanlığı tarafından Kayıt Merkezi olarak yetkilendirilen İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine ait “ithalat.ebirlik.org” internet sitesi üzerinden kaydedilmesi gerekmektedir. Kayıt sonrasında, ithal işleminin kayda alındığına dair elektronik ortamda bir Kayıt Belgesi düzenlenecektir.

Bu ürünlerin bir özet beyan veya TIR Karnesi ya da transit beyannamesi kapsamında brüt 25 kg veya daha az miktarda olması durumunda ise kayıt uygulamasına tabi olmayacaktır. Kayıt ve başvuru süreçlerine ilişkin sair usul ve esaslar, Tebliğ’de açıklanmıştır.

Tebliğ kapsamındaki eşyanın niteliği, menşei, değeri ve benzeri özellikleri ile ithalatının kayda alınmasına ilişkin belirlenen diğer iş ve işlemlere ilişkin Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’ne (“Genel Müdürlük”) tavsiye ve önerilerde bulunmak üzere Tekstil ve Konfeksiyon İzleme Komitesi (“Komite”) oluşturulacak olup, Komite’nin çalışma esasları Genel Müdürlükçe belirlenecektir.

Bu tebliğ ile, 31 Aralık 2018 tarihli ve 30642 4. mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/1) yürürlükten kaldırılmıştır.

2020/9 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ, 25 Aralık 2020 tarih ve 31345 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmiştir.

İlgili Tebliğ metninin tamamına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz