Ücret Garanti Fonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”) 30 Eylül 2021 tarih ve 31614 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklik Yönetmeliği, Ücret Garanti Fonu Yönetmeliği bakımından net olmayan maddelere ek düzenlemeler getirerek işverenin ödeme güçlüğüne düşmesi hâlinde fondan yapılacak ödemeler ile ücret garanti fonu bakımından uygulanacak usul ve esaslara açıklık getirmeyi amaçlamıştır.

 • Değişiklik Yönetmeliği’nin 1. maddesi uyarınca Ücret Garanti Fonu Yönetmeliği’nin 4. maddesinde yer alan tanımlar kısmında değişiklik yapılmıştır. Buna göre, Ücret Garanti Fonu Yönetmeliği’nin 4/1-d maddesinde yer alan “Ödeme Güçlüğüne Düşme Tarihi” ve aynı maddede yer alan “Temel Ücret” tanımları birbirinden ayrılmış, “Temel Ücret”e ilişkin kısım ayrı bir bent olarak 4/1-g maddesine eklenmiştir.
 • Değişiklik Yönetmeliği’nin 2. maddesi uyarınca işçinin 3 aylık ücret alacağının ödenebilmesi için yapacağı başvuruda mücbir hâller dışında işçinin Türkiye İş Kurumu’na (“Kurum”) şahsen müracaatı aranmaktadır.
 • Değişiklik Yönetmeliği’nin 3. maddesi uyarınca Ücret Garanti Fonu Yönetmeliği 9. maddesinde birtakım değişiklikler ve eklemeler yapılmıştır. Ücret Garanti Fonu Yönetmeliği’nin 9/1. maddesinde yapılan değişiklik uyarınca işverene ulaşılamaması ve ücret alacağının tespit edilememesi hâlinde hangi belgelerin İşçi Alacak Belgesi yerine geçeceği düzenlenmiştir. Buna göre ücret alacağını dönem ve miktar itibarıyla belirten kesinleşmiş mahkeme kararı veya icra müdürlüğünce düzenlenmiş ödeme emri Kurum’a ibraz edildiğinde bu belgeler İşçi Alacak Belgesi olarak kabul edilecektir.
 • Ücret Garanti Fonu Yönetmeliği’nin 9/2. maddesinde yapılan değişiklik uyarınca işçinin, işverenin ödeme güçlüğüne düşmesinden önceki son bir yıl içinde aynı iş yerinde en az bir gün çalışmış olması gerekir. Ayrıca, son bir yıllık sürenin hesaplanması bakımından ödeme güçlüğünün belirlenmesine veya ücret alacağının tespitine ilişkin davaların açıldığı tarih ile karar tarihi arasındaki sürelerinin dikkate alınmayacağı belirtilmiştir.
 • Ek olarak Ücret Garanti Fonu Yönetmeliği’nin 9. maddesine yeni bentler eklenmiştir. Ödemeye ilişkin usul ve esaslara eklenen bu düzenlemeler aşağıdaki gibidir:
  • Aynı işverenle olan iş ilişkilerinde aciz vesikası mahiyetindeki haciz tutanağına dayanılarak fondan bir kez yararlanılabilir.
  • Ücret Garanti Fonu Yönetmeliği’nde sayılan şüpheli durumların olması durumunda, denetim elemanları tarafından inceleme yapılır ve bu incelemeyi takiben başvuruya ilişkin işlemler sonuçlandırılır.
  • Sosyal Güvenlik Kurumu’na prim bildirimi yapılmış olan ve çalışılmadan hak kazanılan tatil günleri ve ücretli izin karşılığı ücret alacakları ile fazla mesai ücret alacaklarından talep edilen aya ilişkin olan miktar fon kapsamında değerlendirilir.
  • Ücretin döviz cinsinden belirlendiği hizmet sözleşmelerinde, işçinin ücret alacağının olduğu dönemin son gününde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen efektif döviz satış kuru yapılacak ödemede esas alınır.
  • İşverenin ödeme güçlüğüne ilişkin kararın veya belgenin kesinleşmiş mahkeme kararı ile feshi ya da iptali hâlinde yapılan ödemelerin yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir.
  • İşçi veya işverenin kasıt veya kusurundan kaynaklandığı belirlenen fazla veya yersiz ödemeler yasal faizi ile birlikte ilgililerden tahsil edilir.
  • Kesin mühlet kararına istinaden yapılan ödemeler, mühlet kararının konkordatonun tasdiki veya iflas kararı dışında bir nedenle kalkması veya kaldırılması hâlinde, yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir. Konkordato talebinin iflas kararıyla sonuçlandığı durumlarda iflas kararının verildiği tarih, ödeme güçlüğü tarihi olarak esas alınır ve aynı kişiye konkordato kesin mühlet kararı ile iflas kararına istinaden toplamda en fazla 90 günlük ödeme yapılır. Konkordato projesinin mahkemece onaylanması hâlinde fon kapsamında ödeme yapılamaz.
 • Değişiklik Yönetmeliği’nin 4. maddesi uyarınca ücret alacağının fondan ödenmesinin bildirimine ilişkin düzenleme değiştirilmiştir. Aciz vesikası alınmasında işverene yapılacak bildirim ilgili hükümden çıkartılarak yalnızca icra dairesine yapılacak olan yazılı bildirim kabul edilmiştir. Benzer şekilde konkordato ilanında da konkordato tasfiye memuruna bildirim yapılabileceğine ilişkin kısım çıkartılmış, bu durumda bir tek konkordato komiserine yapılacak yazılı bildirim kabul edilmiştir.
 • Ücret Garanti Fonu Yönetmeliği’ne geçici madde 2 eklenmiştir. Buna göre geçici madde 2’nin yürürlük tarihinden önce Kurum’a yapılan başvurularda, işveren nezdinde konkordato ilanı olması durumunda mahkemece verilen geçici mühlet kararı da ödemeye esas alınabilecektir.
 • Değişiklik Yönetmeliği uyarınca, Ücret Garanti Fonu Yönetmeliği’nde yer alan işçi alacak belgesine ilişkin olan ek 1 kaldırılmıştır.

30 Eylül 2021 tarihli ve 31614 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve aynı gün yürürlüğe giren Değişiklik Yönetmeliği’nin tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.