Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun (“Kamu İhale Kanunu”) 3. maddesinin (f) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin esaslar (“Esaslar”), Bakanlar Kurulu tarafından 14 Aralık 2015 tarihli ve 2015/8327 sayılı Kararname’nin ekinde kararlaştırılmıştır. Söz konusu Esaslar, 10 Ocak 2016 tarihli, 29589 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yayım tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Esaslar, Kamu İhale Kanunu’nda yer alan istisna kapsamında, finansmanının tamamı idare tarafından karşılanacak olan ve sonuçlarından ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının faydalanacağı her türlü araştırma ve geliştirme hizmet alımlarında uygulanır.

Esaslar kapsamında ele alınan başlıca uygulama ve usuller aşağıdaki gibidir:

  • İdare, Esaslar’a göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenilirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.
  • Proje konularının belirlenmesi, proje değerlendirme grubu ve proje teklif formatının hazırlanması ile ilgili koşullara Esaslar dâhilinde yer verilmiştir.
  • İhaleye katılım kuralları Esaslar’da belirlenmiştir. Yeterlilik değerlendirmesi kapsamında, ihaleye katılacak isteklilerden çeşitli bilgi ve belgeler talep edilebilecektir.
  • İhale yöntemleri ve uygulaması Esaslar’da belirlenmiştir. Açık ihale yöntemi ile pazarlık yöntemi Esaslar kapsamında yapılacak hizmet alımlarında uygulanacak ihale yöntemleridir. Bazı hallerde ihtiyaçlar, ilân yapılmaksızın ve geçici teminat alınmaksızın, idari ve teknik şartlar ile fiyat üzerinde görüşme yapılarak doğrudan temin yoluyla karşılanabilir.
  • Tekliflerin sunulması ve değerlendirilmesine ilişkin koşullar Esaslar’da düzenlenmiştir.
  • Hizmet alımlarında idare ile yüklenici arasında yapılacak yazılı sözleşmenin hüküm ve koşulları ile sözleşmenin tâdili ve devrine ilişkin düzenlemeler de Esaslar kapsamında belirlenmiştir.

Esaslar’ı içeren Bakanlar Kurulu Kararı’na bu linkten ulaşabilirsiniz.