Türkiye’de yapay zeka (“YZ”) alanında yürütülen çalışmalar bakımından yol haritası belirlemek amacıyla Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, diğer paydaşların da görüşleri alınarak Ulusal Yapay Zeka Stratejisi (2021-2025) hazırlanmıştır.

 Bu kapsamda, Ulusal Yapay Zeka Stratejisi’ne ilişkin 2021/18 sayılı Genelge (“Genelge”) 20 Ağustos 2021 tarih ve 31574 sayılı Resmî Gazete’de, Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Belgesi (“Strateji”) de 24 Ağustos 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin internet sitesinde yayımlandı.

Ulusal düzeyde politikalar geliştirilmesi, YZ teknolojilerinin kullanımının yaygınlaştırılması ve bu kapsamdaki uygulamaların izlenmesi için Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısının katılımıyla “Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Yönlendirme Kurulu” (“Yönlendirme Kurulu”) kurulmasına karar verilmiştir. Yönlendirme Kurulu en az üç ayda bir toplanacak ve gerekli gördüğü hallerde alt komiteler, danışma ve çalışma grupları oluşturabilecektir.

24 Ağustos 2021 tarihinde kamuoyuna duyurulan Strateji’de öne çıkan başlıklar kısaca aşağıdaki gibidir:

i. Vizyon

Türkiye için çevik ve sürdürülebilir YZ ekosistemiyle küresel ölçekte değer yaratmak olarak belirlenmiştir.

ii. Altı stratejik öncelik belirlenmiştir

Vizyonu hayata geçirmek üzere ulusal politika ve ihtiyaçlar doğrultusunda altı öncelik belirlenmiştir:

 • YZ uzmanları yetiştirmek ve bu alanda istihdamı artırmak,
 • YZ alanındaki araştırma faaliyetlerini, girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek,
 • Kaliteli veriye ve teknik altyapıya erişim imkanlarını geliştirmek,
 • Sosyoekonomik uyumu hızlandıracak düzenlemeleri yapmak,
 • Uluslararası düzeyde iş birliklerini güçlendirmek,
 • Yapısal ve iş gücü dönüşümünü hızlandırmak,

 iii. Stratejik öncelikler kapsamında 24 amaç ve 119 tedbir belirlenmiştir

Bu amaçlar ve tedbirler, uygulayıcı kurumların detaylarını belirleyeceği eylemlerin çerçevesini çizmektedir.

iv. Yönetişim Mekanizması

Strateji’nin etkin biçimde hayata geçirilmesi ve koordinasyonun kurulması için oluşturulan yönetişim mekanizması çerçevesinde Ulusal YZ Stratejisi Yönlendirme Mekanizması; özel sektör, akademi ve sivil toplum temsilcilerinden oluşan YZ Ekosistemi Danışma Grubu ve Eylem Planı Koordinasyon Grupları oluşturulacaktır.

v. Hedefler

Strateji’nin uygulama döneminin sonu olan 2025 yılı için öngörülen üst seviye hedefler aşağıdaki gibidir:

 • YZ alanının GSYH’ye katkısı %5’e yükseltilecektir.
 • YZ alanında istihdam 50.000 kişiye çıkarılacaktır.
 • Merkezi ve yerel yönetim kamu kurum ve kuruluşlarında YZ alanında istihdam 1.000 kişiye çıkarılacaktır.
 • YZ alanında lisansüstü düzeyde mezun sayısı 10.000 kişiye çıkarılacaktır.
 • Yerel ekosistemin geliştirdiği YZ uygulamalarının kamu alımlarında önceliklendirilerek ticarileştirilmesi desteklenecektir.
 • Uluslararası kuruluşların güvenilir ve sorumlu YZ ile sınır ötesi veri paylaşımı alanındaki düzenleme çalışmalarına ve standartlaşma süreçlerine aktif olarak katkı verilecektir.
 • Uluslararası YZ endekslerindeki sıralamalarda Türkiye’nin ilk 20 ülke arasında yer alması sağlanacaktır.

Genelge’nin tam metnine bu bağlantıdan, Strateji’nin tam metnine ise bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.