213 sayılı Vergi Usul Kanununun (“Kanun”) 107/A maddesi uyarınca; vergi dairelerince düzenlenen ve muhataplarına Kanun hükümlerine göre tebliği gereken evrakın, Gelir İdaresi Başkanlığı (“Başkanlık”) aracılığıyla elektronik ortamda tebliğ edilmesi ile ilgili usul ve esasları belirleyen Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı (“Tebliğ Taslağı”) Başkanlığın internet sitesinde yayınlanmış ve kamunun görüşüne sunulmuştur.

Tebliğ Taslağı uyarınca, Kanun hükümlerine göre tebliği gereken elektronik imzalı evrak, elektronik tebligat sistemi kullanılmak suretiyle 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren muhatabın elektronik tebligat adresine tebliğ edilecektir. Elektronik imzalı evrakın, muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılması öngörülmektedir.

Tebliğ Taslağı ile tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirilen ve kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılabilecek olanlar aşağıda belirtilmiştir.

  • Kurumlar vergisi mükellefleri.
  • Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar.

Elektronik adres kullanma zorunluluğu getirilen ve bundan böyle elektronik tebligat yapılacak olan mükelleflerin dışında kendilerine elektronik tebligat yapılmasını talep eden kişilerin de sistemden isteğe bağlı olarak yararlanabilmelerine imkân tanınmaktadır.

Elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olan kurumlar vergisi mükelleflerinin, 01.01.2016 tarihine kadar Tebliğ Taslağı ekinde yer alan Elektronik Tebligat Talep Bildirimini kurumlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine vermeleri gerekmektedir. Bu mükellefler, söz konusu bildirimi kanuni temsilcileri veya elektronik tebligat sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla bizzat teslim edebileceklerdir. 01.01.2016 tarihinden sonra mükellefiyet tesis ettiren kurumlar vergisi mükellefleri ise işe başlama tarihini takip eden 15 gün içerisinde Elektronik Tebligat Talep Bildiriminde bulunmak zorundadır.

Tebliğ Taslağı uyarınca, Elektronik Tebligat Sistemini kullanmak zorunda olan gelir vergisi mükelleflerinin ise 01.01.2016 tarihine kadar Elektronik Tebligat Talep Bildirimini internet vergi dairesinde (https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/index.jsp) elektronik ortamda doldurmaları gerekmektedir. Bu mükelleflerin, söz konusu bildirimi kendileri veya Elektronik Tebligat Sistemi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla gelir vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine bizzat vermeleri de mümkündür.

Elektronik Tebligat Sistemini kullanmak üzere Elektronik Tebligat Talep Bildirimi ile bildirimde bulunan mükelleflere vergi dairesince İnternet Vergi Dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifreyi ihtiva eden kapalı bir zarf verileceği belirtilmiştir.

Tebliğ Taslağı uyarınca muhatap aşağıda belirtilen hususları yerine getirmekle yükümlüdür:

  • Elektronik Tebligat Talep Bildirimini süresinde, tam ve doğru olarak vergi dairesine beyan etmekle.
  • Beyan edilen bilgilerde meydana gelecek değişiklikleri öncesinde veya en geç değişiklik tarihinde vergi dairesine bildirmekle.
  • Elektronik Tebligat Talep Bildiriminde belirtilen tüm şartlara riayet etmekle.
  • Kullanıcı kodu, parola ve şifre gibi bilgilerini korumakla, üçüncü kişilerle paylaşmamakla ve başkasına kullandırmamakla.
  • Kullanıcı kodu, parola ve şifre gibi bilgilerin istenmeyen şekilde üçüncü kişilerin eline geçtiğini tespit ettiğinde derhal vergi dairesine bilgi vermekle.

Elektronik Tebligat uygulamasına, 01.01.2016 tarihi itibariyle başlanılması öngörülmüştür. Bununla birlikte bu tarihten önce bildirimde bulunanlara 01.10.2015 tarihinden itibaren elektronik tebligat yapılabileceği de belirtilmiştir.

Elektronik tebligat sistemine dâhil olması zorunlu olanlardan Tebliğ Taslağı’nda belirtilen bildirimde bulunmayanlar için Kanunun 148, 149 ve mükerrer 257. maddeleri uyarınca, Kanun’un Mükerrer 355. maddesindeki cezai müeyyidenin uygulanması öngörülmüştür. Ceza uygulaması sonrasında Elektronik tebligat sistemine dâhil olması zorunlu olan kişilere re’sen İnternet Vergi Dairesi hesabı oluşturulacağı belirtilmektedir.

Tebliğ Taslağı ile ilgili görüş ve öneriler uygulama@gelirler.gov.tr e-posta adresine iletebilmektedir.

Bu linke tıklayarak Tebliğ Taslağı’nın tam metnine ulaşabilirsiniz.