Sermaye Piyasası Kurulu (“Kurul”) tarafından Veri Depolama Kuruluşunun Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) 19 Eylül 2018 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile; sermaye piyasalarında sistemik riskin etkin bir şekilde ölçülmesi ve yönetilmesi amacıyla kurulan veri depolama kuruluşlarının yükümlülükleri, faaliyet, üyelik, çalışma ve denetim esasları belirlendi.

Yönetmelik uyarınca:

  • VDK’ların kuruluş izni alabilmesi VDK’nın anonim şirket olarak kurulması, tüm paylarının nama yazılı olması, paylarının nakit karşılığı çıkarılması, sermayelerinin en az Kurulca belirlenen miktarda olup tamamının ödenmiş olması, kurucularının ve tüzel kişi kurucular üzerinde doğrudan veya dolaylı olarak önemli etkiye sahip olan ortaklarının 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nunda belirlenen şartları taşımaları ve ortaklık yapısının açık ve şeffaf olması gerekmektedir.
  • VDK’lar Kurulca belirlenen işlemlere ilişkin kendisine raporlanan verileri Türkiye sınırları içerisinde olmak üzere elektronik ortamda kaydetmek ve saklamak, raporlamaların üyelerin işlemleriyle tutarlılığını izlemek, tutarsızlık halinde düzeltme istemek veya Kurula bilgi vermek, kayıtların gizliliğini sağlamak, verileri kamuya açıklamak, veri taleplerini karşılamak, veri analiz araçları geliştirmek ve Kurulun verdiği diğer görevleri yapmakla yükümlüdür.
  • Kurul’un VDK nezdindeki tüm bilgilere erişim hakkı vardır. Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Yatırımcı Tazmin Merkezi ve Kurulun uygun gördüğü diğer kamu kurumları mevzuattan kaynaklanan görev, yetki ve sorumlulukları çerçevesinde ihtiyaç duyabilecekleri bilgilere erişim hakkına sahiptir.İşlem tarafları, Merkezi Kayıt Teşkilatı ve raporlama hizmeti sunan yatırım kuruluşları ise yalnızca tarafı oldukları veya raporladıkları işlemlere yönelik erişim hakkına sahiptir.
  • VDK’lar Kurul’un gerekli gördüğü hallerde Kurul’un denetime tabidir. VDK’ların bilgi sistemleri de Kurul’un ilgili düzenlemelerinde denetime tabidir. Mali denetimler ise Kurulca belirlenen bağımsız denetim kuruluşları tarafından yapılacaktır.

Yönetmeliğin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.