Tarafların kendi iradeleri ile istem sonucu elde edebilecekleri konularla sınırlı olmak kaydıyla taraflar arasındaki uyuşmazlığın dava açılmadan veya dava açılmış olup da henüz duruşma başlamadan önce kısa sürede ve en az masrafla tarafların avukatları huzurunda çözülmesi kapsamında alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden birisi olarak uzlaşma öngörülmüştür. Türkiye Barolar Birliği tarafından yayınlanan Uzlaşma Sağlama Yönetmeliği (“Yönetmelik”) ile uzlaşmaya ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlenmiştir.

Uzlaşma alternatif bir çözüm yolu olarak belirlenmiş olup taraflara gönüllü olarak ihtilaflarını daha çabuk ve masrafsız şekilde çözüm yolu sunmaktadır. Yönetmelik kapsamında yapılan önemli değişiklikler süreç boyunca avukatların uymak zorunda oldukları yükümlülükler ve uzlaşma toplantılarını ayarlamak ve gerçekleştirmek için uygulanacak prosedürleri kapsamaktadır.

Yönetmelik 30038 sayılı ve 14 Nisan 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Önemli değişiklikler aşağıda sıralanmıştır:

 • Avukatların uzlaşma görüşmeleri sırasında uyuşmazlığın tarafları arasında yansız bir şekilde hareket etmesine ilişkin düzenlemenin kaldırılmıştır.
 • Uzlaşmayı yürüten avukatlar yapılan yeni düzenleme ile;
  • uzlaşma süreci
  • sürecin nasıl işleyeceği ve
  • uzlaşmanın sonuçları hakkında

sadece kendi müvekkillerini aydınlatmakla yükümlüdür,

 • Avukatlar, bu yükümlülüğünü yerine getirdiğini belgeleyen bir tutanağı müvekkiliyle birlikte imza altına alır,
 • Avukatlar, uzlaşma görüşmeleri sırasında adalet ve hakkaniyete uygun davranmak ve hukuk kurallarını tam olarak uygulamak zorundadır.
 • Uzlaşma görüşmelerine yönelik daveti yapan tarafın personeli toplantı tutanağını tutmak üzere görüşmeler sırasında bulunabilecektir.
 • Uzlaşma konusuyla ilgili olarak teknik personel (serbest muhasebeci mali müşavir, mühendis ve benzeri) veya danışmanların bulundurulmasının ancak tarafların ortak kabulüne bağlı olduğu hususu korunmuştur. Söz konusu teknik personel ancak kendilerine sorulan sorular hakkında açıklama yapabilir.
 • Uzlaşma sürecine ilişkin ise aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:
  • Uzlaşma talebi yazılı olarak karşı tarafa iletilmelidir.
  • Toplantı yer ve zamanı önerisi uzlaşma talebine dahil edilmelidir.
  • Uzlaşma davetini alan taraf, bu konudaki olumlu veya olumsuz iradesini en geç iki hafta içerisinde karşı tarafa bildirmekle yükümlüdür. Bu süre içerisinde cevap verilmemiş ise davet ret edilmiş kabul edilmektedir.
  • Taraflar, uzlaşmanın hangi avukatın bürosunda yapılacağı konusunda anlaşamazlarsa uzlaşma görüşmeleri baro tarafından bu amaçla tahsis edilmiş yerde yapılır.

Ayrıca Yönetmelik ile aşağıdaki hususlar da açıkça düzenlenmiştir.

 • Uzlaşma birden çok oturum yapmayı gerektirirse, her oturum tutanağa bağlanır ve taraflar ile avukatlarınca imzalanır.
 • Tarafların uygun bulması halinde toplantılar sözlü veya görüntülü kayıt altına alınabilir.
 • Görüşmelerin sonucunda uyuşmazlık konusunda uzlaşma sağlanıp sağlanamadığına bakılmaksızın görüşmelerin sonucuna ilişkin tutanak düzenlenir.
 • Uzlaşma sürecinde düzenlenen ve ibraz edilen tüm belgeler ile süreç sonunda tutulan uzlaşma tutanağı taraflar ve avukatlarınca tutanağın imza tarihinden itibaren en az üç yıl süreyle saklanır.
 • Avukatla müvekkili arasında ücreti düzenleyen bir sözleşme olması halinde sözleşme hükümleri uygulanır. Ücreti düzenleyen bir sözleşme olmaması halinde uzlaşma sağlanmış ise Kanun hükümlerine göre ücret ödenir.

Yönetmelik’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.