COVID-19 salgın hastalığı sebebiyle yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla, 2480 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar”) 31114 sayılı ve 30 Nisan 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı.

Karar ile, 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un (“Kanun”) geçici 1. maddesinde yer alan tüm durma süreleri, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda öngörülen zorunlu idari başvuru yoluna ilişkin süreler hariç olmak üzere 1 Mayıs 2020 tarihinden 15 Haziran 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Karar’da, salgın hastalığın yayılma tehlikesinin daha önce ortadan kalkması hâlinde durma kararının yeniden değerlendirileceği belirtilmiştir.

Bu kapsamda,

  • Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dâhil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler,
  • İdari Yargılama Usulü Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar bakımından belirlenen süreler ve bu kapsamda hakim tarafından tayin edilen süreler,
  • Arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler, ve
  • İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler ve bu kapsamda hakim veya icra ve iflas daireleri tarafından tayin edilen süreler; nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemler,

15 Haziran 2020 tarihine kadar durdurulmuştur.

Karar’ın tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz