Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, şirket ortağı şirkete karşı üçüncü kişi sıfatını haiz olduğu için şirket alacaklısının şirket ortağına haciz ihbarnamesi gönderebileceğine karar vermiştir. Mahkeme limited şirket ortağının şirkete karşı borcu olduğu takdirde, İcra ve İflas Kanunu uyarınca alacaklıların bu alacaklara haciz koyabileceğine hükmetmiştir.

Karara konu uyuşmazlıkta alacaklı, borçlu şirket (“Borçlu Şirket”) aleyhine icra takibi başlatmıştır. Takibin kesinleşmesi üzerine Borçlu Şirket ortaklarından birine (“Şirket Ortağı”) İcra ve İflas Kanunu (“İİK”) madde 89 uyarınca haciz ihbarnamesi gönderilmiştir.

Ancak, Şirket Ortağı Borçlu Şirket’e karşı üçüncü kişi olmadığı ve dolayısıyla kendisine karşı İİK madde 89 uyarınca haciz ihbarnamesi gönderilemeyeceği iddiasıyla İcra Mahkemesi’ne şikâyet kanun yoluna başvurmuştur. Şirket Ortağı, haciz ihbarnamesinin iptalini talep etmiştir.

İcra Mahkemesi’nce şikâyetin reddine karar verilmiştir. İcra Mahkemesi’nin bu kararı temyiz edilmiş ve bozulmuştur; ancak İcra Mahkemesi kararında direnmiştir.

Bu sebeple, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu aşağıdaki şekilde konuyu ele alıp karar vermiştir:

  • İcra ve İflâs Kanunu’nun 89. maddesi uyarınca borçlunun üçüncü kişilerdeki mal, hak ve alacakları haczedilebilir. Üçüncü kişiye haciz ihbarnamesi gönderilebilmesinin ön şartı ise, geçerli bir takibin olmasıdır.
  • Şirket borcundan dolayı, şirketin ortağına haciz ihbarnamesi gönderilip gönderilemeyeceği hususuna gelince, sermaye şirketleri, üçüncü kişilere karşı malvarlıklarıyla ve birinci derecede sorumludur. Limited şirketlerde, şirket ortağının şirket tüzel kişiliğine sermaye koyma borcu olması, şirket tüzel kişiliğinin, şirket ortağında mal, hak ve alacağının bulunması halinde, bu alacak kalemleri, şirketin şahsi alacaklıları tarafından İcra ve İflâs Kanunu 89. maddesi uyarınca haczedilebilir.
  • Şirket ortağı, şirket tüzel kişiliğine karşı üçüncü kişi konumundadır. Şirket borçlarından dolayı kural olarak ortaklık tüzel kişiliğinin sorumlu olması, ortağın, ortaklık tüzel kişiliğine göre üçüncü kişi sayılıp sayılmaması ile ilgili değildir. Ortak, şirket tüzel kişiliğine göre üçüncü kişidir ve ortaklığın, ortaklardan alacağının bulunması halinde, şirket alacaklıları, şirket ortağına bu alacaklar için üçüncü kişi sıfatıyla haciz ihbarnamesi gönderebilirler.
  • Sonuç olarak, Hukuk Genel Kurulu, şirket ortağının borçlu şirkete göre üçüncü kişi statüsünde olduğunu ve borçlu şirketin, şirket ortağından alacağının bulunması halinde, şirket alacaklılarının, şirket ortağına bu alacaklar için üçüncü kişi sıfatıyla haciz ihbarnamesi gönderebileceğine hükmetmiştir.

Böylece, yukarıda açıklanan sebeplerle şikayetçi şirket ortağının temyiz itirazları reddedilmiş ve direnme kararı onanmıştır.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 11 Mayıs 2016 tarihli işbu kararının esas numarası 2014/12-1078 ve karar numarası 2016/600’dür.