Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)’de (“Tebliğ”) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Değişiklik Tebliği”), Sermaye Piyasası Kurulu (“Kurul”) tarafından 26 Şubat 2016 tarihli ve 29636 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Değişiklik Tebliğ ile yatırım fonları tarafından düzenlenecek finansal raporlar ve bunların ilgililere sunulmasına ilişkin esaslarda değişiklik yapılarak, yatırım fonlarına finansal tablo süreçlerine ilişkin belirli ek yükümlülükler getirilmiş, bunun yanı sıra gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonlarına finansal tablolarına ilişkin bazı kolaylıklar sağlanmıştır.

Değişiklik Tebliği ile düzenlenen ve/veya esneklik sağlanan hususları aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür;

 • Hâlihazırda Tebliğ’de belirlenen esaslar çerçevesinde finansal tablolarını hazırlamakla yüküm olan konut ve varlık finansmanı fonları finansal tabloların ilgilere sunulması (kamuya açıklanması) bakımından da Tebliğ hükümlerine tabi tutulmuştur. İlgili düzenlemeler uyarınca, konut ve varlık finansmanı fonlarının yıllık finansal raporlarını, bağımsız denetim raporuyla birlikte, hesap döneminin bitimini takip eden 60 gün içinde, varlığa veya ipoteğe dayalı menkul kıymetlerin halka arz edilmiş olması halinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve kurucunun resmi internet sitesinde, halka arz edilmemiş olması halinde ise kurucunun resmi internet sitesinde ilan etmesi gerekmektedir.
 • Yabancı Yatırım Fonları, Tebliğ hükümlerinden tamamen muaf addedilmişlerdir.
 • Gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonlarına altı aylık ara dönem finansal rapor düzenleme yükümlülüğüne ilişkin esneklik sağlanmış ve yalnızca bir hesap dönemi içerisinde bir kereden fazla katılma payı fiyatı açıklayan gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonlarının altı aylık ara dönem finansal tablo düzenlemekle yükümlü olduğu hüküm altına alınmıştır.
 • Konsolide finansal tablo hazırlama yükümlülüğü bulunan girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul yatırım fonları, finansal tablo düzenleme dönemlerinde konsolide finansal tabloları ile birlikte konsolide olmayan/bireysel finansal tablolarını da hazırlamakla yükümlü kılınmışlardır.
 • Fonların yıllık finansal tabloları ile birlikte, gerekli olması halinde yatırım fonları ve gayrimenkul yatırım fonları tarafından hazırlanan altı aylık ara dönem finansal tabloların, yıllık finansal tablolardan farklı olarak, sınırlı bağımsız denetime tabi olduğu düzenlenmiştir. Aynı çerçevede, finansal tablo hazırlama yükümlülüğünün bulunduğu dönemler itibarıyla hazırlanacak portföy raporları da hazırlanan finansal tablonun tabi olduğu denetim esasları çerçevesinde bağımsız denetimden/incelemeden geçirilecektir.
 • Gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonlarına ilişkin özel hükümlerin kapsamında da değişiklik yapılarak;
  • Girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul yatırım fonları tarafından fiyat raporları ilgili fonların ihraç belgelerinde belirlenen dönemlerde hazırlanacağı düzenlenmiştir.
  • Girişim sermayesi yatırım fonlarının ve gayrimenkul yatırım fonlarının fiyat raporlanın hazırlanmasında portföydeki varlıkların değerlerinin belirlenmesine ilişkin esaslar her bir yatırım fonuna özel olarak detaylı şekilde belirlenmiştir.
  • Gayrimenkul yatırım fonlarının ve girişim sermayesi yatırım fonlarının paylarının alım satımına esas teşkil eden işlem fiyatının fiyat raporunda tespit edilen fiyat olduğu düzenlenmiştir.
  • Bağımsız denetimden/incelemeden geçirilmiş fiyat raporlarında tespit edilen toplam değer ile 3 Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.3) ve 2/1/2014 tarihli ve 28870 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.4) çerçevesinde Kurul ücretine esas olan ve ilgili dönemin bitimini takip eden on işgünü içerisinde hesaplanan bağımsız denetimden/incelemeden geçmemiş toplam değer arasında fark olması halinde, söz konusu fark dikkate alınarak hesaplanacak Kurul ücreti yasal faizi ile birlikte, bağımsız denetimden/incelemeden geçmiş fiyat raporlarının Kurula bildirimini izleyen 5 işgünü içerisinde, kurucu tarafından Kurul Hesabına yatırılarak ilgili dekontların ve hesaplama tablosunun bir örneği Kurula iletileceği düzenlenmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği’nin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.