Ekonomi Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından, Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar (“Karar”) 26 Kasım 2016 tarihli ve 29900 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Karar ile kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda, Türkiye’nin mevcut durumda veya gelecekte ortaya çıkabilecek kritik ihtiyaçlarını karşılayacak, arz güvenliğini sağlayacak, dışa bağımlılığını azaltacak, teknolojik dönüşümünü gerçekleştirecek, yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve yüksek katma değerli yatırımların proje bazlı olarak desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Proje bazlı olarak desteklenmesi uygun bulunan yatırımlara aşağıda sıralanan destekler sağlanacaktır:

 • Gümrük vergisi muafiyeti
 • KDV istisnası ve iadesi
 • Vergi indirimi veya istisnası
 • Sigorta primi işveren hissesi desteği
 • Gelir vergisi stopajı desteği
 • Nitelikli personel desteği
 • Faiz veya hibe desteği
 • Sermaye katkısı
 • Enerji desteği
 • Kamu alım garantisi
 • Yatırım yeri tahsisi
 • Altyapı desteği
 • Kanunlarla getirilen izin, tahsis, ruhsat, lisans ve tescillerle diğer kısıtlayıcı hükümler için istisna getirilmesi

Ayrıca belirtmek gerekir ki, projelerin bu Karar kapsamında değerlendirmeye tâbi tutulabilmesi için asgari sabit yatırım tutarının 100 milyon ABD Doları olması ve projenin Karar’ın amacına uygun olması gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen destekler için, Bakanlık belirlediği yatırım konusunda bir veya birden fazla firmayı yatırım için davet edebilir veya duyuru yapmak suretiyle çağrıda bulunabilir.

Bakanlık tarafından Bakanlar Kurulu onayına sunulan ve desteklenmesi uygun bulunan projeler için destek kararı (“Destek Kararı”) yayımlanacak olup desteklenmesi uygun bulunan projelere yatırım teşvik belgesi verilecektir. Bu belgede, yatırımın karakteristiği, şartları, süresi ve öngörülen devlet desteği bilgisi yer almaktadır.

Yatırımın başlangıç ve bitiş tarihi Destek Kararında yer alacak olup yatırımın devri Destek Kararında belirlenen süre ve koşullar çerçevesinde Bakanlık’ın iznine ve onayına bağlı olacaktır.

Kamudan kaynaklanan nedenler hariç olmak üzere, yatırımın belirlenen süre içerisinde gerçekleştirilmesinden yatırımcı sorumlu olacaktır. Yatırımcının Destek Kararında öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde indirimli kurumlar vergisi veya istisna uygulaması ile gelir vergisi stopajı teşviki nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler, vergi zıyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte, diğer destekler ise Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınacaktır.

Karar kapsamındaki desteklerden yararlanılması halinde diğer kamusal desteklerden yararlanılamayacaktır.

Karar’ın tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.