Yakın tarihte yayınlanan, noter ve sair harçlara ilişkin düzenlemeler yapan yasa ile ilgili detaylandırmada bulunan ikincil mevzuat yayınladı. Söz konusu ikincil mevzuat ile noterde işlem gören ve belli bir bedeli ihtiva eden kağıtların her bir nüshasından noter harcı tahsil edilmesi uygulamasının sona ermesi, halihazırda noterde işlem görmüş kağıtların değiştirilmesine ilişkin kağıtlardan sadece artan tutar üzerinden noter harcı alınması, anonim ve limited şirketlerde pay devirlerine ilişkin harç muafiyetleri dahil olmak üzere birçok önemli değişiklik hakkında ayrıntılı açıklamalar yapılmıştır.

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından hazırlanan 70 Sıra numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği (“Tebliğ”), 4 Ekim 2016 tarihli ve 29847 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yayın tarihinde yürürlüğe girmiştir.Tebliğ’in amacı, 9 Ağustos 2016 tarih ve 29796 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a ilişkin detaylandırmada bulunmaktadır. Özellikle, 492 sayılı Harçlar Kanunu’nda yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

Tebliğ kapsamında yer alan önemli değişiklikler aşağıdaki gibidir:

 • Noterde işlem gören ve belli bir bedel ihtiva eden kâğıtların her bir nüshasından noter harcı tahsil edilmesi uygulamasına son verilmiştir. Söz konusu nispi harca tabi kâğıtların birden fazla nüsha olarak düzenlenmesi durumunda, sadece tek nüsha üzerinden kâğıtta yer alan imza sayısına göre nispi noter harcı alınacaktır.
 • Noterde işlem gören kâğıtların değiştirilmesine ilişkin kâğıtlardan, sadece artan tutar üzerinden noter harcı alınacaktır.
 • Konut finansmanı amacıyla yapılacak finansal kiralamalara ilişkin tapu harcı istisnası uygulamasının kapsamı genişletilmiştir. Böylelikle, 6361 sayılı Kanun kapsamında yer alan finansal kiralamaya konu her türlü taşınmazın kiralama süresi sonunda kiracıya devrinde kiralayandan ve kiracıdan tapu harcı alınmayacaktır.
 • Sayılılar için harç istisnaları getirilmiştir.
  • Anonim, limited ve eshamlı komandit şirketlerin pay devirleri nedeniyle yapılacak işlemler.
  • Finansman şirketlerince kullandırılan kredilere, bunların teminatlarına ve geri ödenmelerine ilişkin işlemler.
  • Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında Tebliğ ile belirlenen kâğıtlar
  • Tahkim yargılamasına ilişkin nispi karar ve ilam harçları
 • Ticaret ve sanayi odaları artık Harçlar Kanununun Ek(1)’inde bulunan ticaret sicil harçlarını tahsil edebilecektir. Bu suretle tahsil olunan bir aya ait harçlar, odanın bağlı olduğu Vergi dairesine izleyen ayın on beşinci gününe kadar ödenir.
 • Ticari defterlerin tasdik işlemlerine noter harcı uygulanmayacaktır.
 • Tacirlerin kendi aralarında yaptıkları ipotek tesis işlemlerinde %50 oranında indirim uygulanacaktır.
 • Katılım bankaları, kalkınma ve yatırım bankaları ile finansal kiralama şirketleri ile konusu malların tedarikçileri arasında imzalanan sözleşmeler (ve teminatına ilişkin kâğıtlar) nedeniyle harç uygulanmayacaktır.

Tebliğ metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.