27 Mart 2015 tarihinde kabul edilen ve 7 Nisan 2015 günü Resmi Gazete’de yayınlanan 6637 sayılı “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 1 Temmuz 2015 tarihinde yürürlüğe girecek olan 8. maddesi ile, nakit sermaye ile kurulacak olan veya nakdi sermaye artırımı yapacak olan şirketleri yakından ilgilendiren düzenlemenin ayrıntıları özetle aşağıdaki gibidir.

Şirketlerin kısa vadeli kredi ağırlıklı bir bilançoya sahip olmaları yerine sermaye ağırlıklı bilanço yapısına sahip olmalarını teşvik etmek maksadı ile yeni kurulan şirketlere nakit konulan sermaye üzerinden veya yapılan sermaye artırımlarında artırılan nakdi sermaye üzerinden hesaplanacak faizlerin %50’sinin vergi matrahından indirilmesi öngörülmüştür. Bu değişiklik 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10. maddesinin ilk fıkrasına bir bent eklemek sureti ile gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 26 Haziran 2015 tarihinde alınan ve Resmi Gazete’de 30 Haziran 2015’te yayınlanan bir Bakanlar Kurulu kararı (2015/7910 sayılı) ile bazı şirket türleri için farklı indirim oranları öngörülmüştür.

Ancak bu değişikliği bir cümle ile özetlemek gerekirse, nakit sermaye ile kurulan şirketlerde nakit konulan sermaye üzerinden veya sermaye artırımlarında artırılan nakdi sermaye üzerinden hesaplanan faiz tutarının %50’si kurumlar vergisi matrahından indirilecek ve böylece ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı” dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50’si, kurumlar vergisi matrahından indirilecek faiz indirimi tutarı olarak hesaplanacaktır.

Kurumlar vergisi matrahından indirilecek olan yıllık tutar aşağıdaki şekilde hesaplanır:

Bu indirimden, kuruluş aşamasında esas sözleşmenin tescil edildiği hesap döneminden itibaren başlamak üzere, sermaye azaltımı yapılmadıkça veya şirket tasfiye edilmedikçe, izleyen her bir dönem için ayrı ayrı yararlanılabilecektir.

Yukarıda özetlenen konu başlıklarına ilişkin 6637 sayılı Kanun’un linkini dikkatinize sunarız.