7186 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“Torba Kanun”) madde 19 ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na (“KVK”) geçici madde 12 (“Geçici Madde 12”) eklendi.

Geçici Madde 12 ile;

  • 6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun madde 80 uyarınca teşviklerden yararlanmasına karar verilen,
  • Sera etkisi yaratan egzoz gazı salınımını tamamen ortadan kaldıracak teknolojilerin geliştirilmesine yönelik Ar-Ge faaliyetlerini Türkiye’de yürüten,
  • Ar-Ge faaliyetlerinin sonucunda geliştirdikleri taşıtların üretim süreçlerini tümüyle Türkiye’de yürüten,

elektrik motorlu taşıt üreticilerine teşvik amacıyla düzenlemeler getirildi.

Bu koşulları sağlayan elektrik motorlu taşıt üreticilerinin, KVK madde 32/A kapsamında hak kazandıkları yatırıma katkı tutarının, malların ilk iktisabı dolayısıyla 31 Aralık 2035 tarihine kadar vergi dairesine ödedikleri ÖTV’nin, takvim yılının üçer aylık dönemleri itibarıyla, kısmen veya tamamen, nakden ya da vergi borçlarına mahsuben ödenmesiyle kullandırılması için Cumhurbaşkanı yetkilendirildi.

Söz konusu düzenlemenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar henüz yürürlüğe girmemiş olup, ikincil düzenlemelerin yapılması için Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilendirilmiştir.

19 Temmuz 2019 tarihli ve 30836 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Torba Kanun’un tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.