4857 sayılı İş Kanunu’na (“İş Kanunu”) dayanılarak işverenler tarafından işçilere kullandırılacak yıllık ücretli izinlerin usul ve esaslarını düzenleyen Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği’nde (“Yönetmelik”) yapılan değişiklik ile işçilerin yıllık ücretli izin haklarına yönelik olarak halihazırda İş Kanunu’nda 2014 ve 2016 yıllarında yapılmış olan değişiklikler Yönetmelik’e yansıtılmış ve Yönetmelik, İş Kanunu ile uyumlu hale getirilmiştir.

Bu kapsamda Yönetmelik’te yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir:

  • Yıllık ücretli izin sürelerinin, işveren ve işçinin anlaşması ile bir bölümü 10 günden aşağı olmamak üzere en çok üçe bölünebileceği şeklindeki hüküm değiştirilmiş olup, bu süre bir bölümü 10 günden aşağı olmamak üzere bölümler halinde kullanılabilir.
  • Alt işveren işçilerinden, alt işvereni değiştiği hâlde aynı işyerinde çalışmaya devam edenlerin yıllık ücretli izin süresi, aynı işyerinde çalıştıkları süreler dikkate alınarak hesaplanır.
  • Asıl işveren, alt işveren tarafından çalıştırılan işçilerin hak kazandıkları yıllık ücretli izin sürelerinin kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek ve ilgili yıl içinde kullanılmasını sağlamakla, alt işveren ise tutmak zorunda olduğu izin kayıt belgesinin bir örneğini asıl işverene vermekle yükümlüdür.
  • Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün arttırılarak uygulanır.

Bu çerçevede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 18 Ağustos 2017 tarih ve 30158 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.