2 Nisan 2020 tarih ve 31087 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2020/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi (“Genelge”) ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu (“Kanun”) ile Kanun’dan istisna edilen düzenlemeler kapsamında gerçekleştirilen ihaleler sonucunda imzalanan sözleşmelerde, COVID-19 salgını nedeniyle sözleşme konusu işin yerine getirilmesinin geçici veya sürekli olarak, kısmen veya tamamen imkânsız hâle geldiğine ilişkin başvuruların, yükleniciler tarafından sözleşmenin tarafı olan idareye yapılacağı düzenlenmiştir. Bu hâlde, söz konusu imkânsızlık hâlinin başvuruda bulunacak yüklenici tarafından belgelendirilmesi gerekmektedir.

İlgili idareler, bu başvuruları 4735 sayılı Kamu İhlale Sözleşmeleri Kanunu’nun “Mücbir Sebepler” başlıklı 10. maddesi ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde inceleyecek ve karar almadan önce Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın değerlendirmesine sunacaktır.

İdarelerce yapılan değerlendirme sonucunda,

(i) Söz konusu durumun yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması,
(ii) Söz konusu durumun yüklenicinin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesine engel olması, ve
(iii) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi

şartlarının birlikte gerçekleştiğinin tespit edilmesi üzerine, ilgili idare süre uzatımı verilmesine veya sözleşmenin feshine karar verebilecektir.

Genelge’nin tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.