6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVKK”) yer alan bazı maddeler için yapılan yürütmeyi durdurma ve iptal başvurusu Anayasa Mahkemesi tarafından reddedildi. 124 milletvekilinin imzası ile açılan iptal davasında maddelerin temel olarak; belirsiz, geniş, sübjektif, yorumlayana göre değişebilecek ve ölçülülük ilkesine uymayan kurallar olduğu öne sürüldü. Mahkeme; uluslararası mevzuat, Avrupa Birliği mevzuatı ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası kapsamında yaptığı değerlendirme sonucunda maddelerin Anayasa’ya aykırı olmadığına hükmetti. Kararın tam metni 23 Ocak 2018 tarihli ve 30310 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Dava dilekçesinde iptali istenen kuralların Anayasa’ya açıkça aykırı olduğu ve yürürlüğünün durdurulmaması halinde hukuk devleti yönünden giderilmesi olanaksız durum ve zararların ortaya çıkacağı belirtildi. İptal başvurusuna konu olan maddelerden dikkat çekenler aşağıdaki gibidir:

  • Kişisel verilerin işlenme ilkelerinden biri olan “ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme”ye ilişkin KVKK Md. 4/2(d)’de yer alan “işlendikleri amaç için gerekli olan” ibaresi,
  • İlgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesini mümkün kılan istisnalardan KVKK Md. 5/2(c), 5/2(ç), 5/2(e) ve 5/2(f),
  • Özel nitelikli kişisel verileri sayan KVKK Md. 6/1’de yer alan “mezhebi” ve “kılık kıyafeti” ibareleri,
  • Özel nitelikli kişisel verilerden sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel verilerin, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebileceğini düzenleyen KVKK Md. 6/3,
  • Kişisel verilerin üçüncü kişilere ve yurtdışına aktarılması bakımından diğer kanunlarda öngörülen halleri saklı tutan KVKK Md. 8/3 ve Md. 9/6,
  • Kurul tarafından yapılacak incelemeler esnasında Kurul tarafından talep edilecek bilgi ve belgelerin sunulması yükümlülüğüne devlet sırları bakımından istisna getiren KVKK Madde 15/3’de “Devlet sırrı niteliğindeki bilgi ve belgeler hariç” ibaresi,
  • “İşlenen kişisel verinin niteliği, sayısı, veri işlemenin kanundan kaynaklanması veya üçüncü kişilere aktarılma durumu gibi Kurulca belirlenecek objektif kriterler göz önüne alınmak suretiyle, Kurul tarafından, Veri Sorumluları Siciline kayıt zorunluluğuna istisna getirilebileceğini” düzenleyen KVKK Md. 16/2’nin ikinci cümlesi,
  • KVKK Md. 24/3(b)’de yer alan ve yalnızca Kurulca gerekli görülen Kurul kararlarının kamuoyuna duyurulacağına dair düzenlemede “Kurulca gerekli görülenlerin” ibaresi,
  • KVKK Md. 28 kapsamında KVKK hükümlerinin uygulanmayacağı belirtilen işleme hallerinden (ç) fıkrası kapsamında “Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi” istisnası.

Bu linke tıklayarak 2017/143 sayılı Anayasa Mahkemesi kararının tam metnine ulaşabilirsiniz.