İcra takiplerine ilişkin olarak, 31076 sayılı ve 22 Mart 2020 tarihli Resmî Gazete’de 2279 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Karar”) yayımlandı. İlgili Karar uyarınca, Karar’ın yayımlandığı tarihten 30 Nisan 2020 tarihine kadar, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere, yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takipleri durdurulmuştur. Bu çerçevede taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmamasına ve ihtiyati haciz kararlarının icra ve infaz edilmemesine karar verilmiştir.

Karar’ın uygulanması sırasında oluşacak tereddütleri giderebilmek ve uygulama birliğinin sağlanmasına amacıyla, Adalet Bakanlığı tarafından 24 Mart 2020 tarihli Genelge yayımlandı. Bu kapsamda;

  • İcra müdürlüğü tarafından ayrıca bir karar alınmasına gerek olmaksızın icra takipleri kendiliğinden duracaktır.
  • İcra dairelerine yapılan ödemeler kabul edilecek, dosya kapsamına göre sıra cetveli yapılmasını gerektirmeyen ve borçlu ya da üçüncü kişilerin haklarının ihlal edilmeyeceğinin anlaşıldığı durumlarda paralar alacaklılara ödenebilecektir.
  • Durdurma kararı öncesinde ihalesi yapılıp kesinleşen ihalelerin tescil işlemleri yapılabilecektir.
  • Durdurma kararı öncesinde açılmış bulunan takipler de dahil olmak üzere durdurma kararı süresince herhangi bir ödeme ve icra emri gönderilemeyecektir.
  • Durdurma kararı ile tüm taraf ve takip işlemleri durdurulduğundan herhangi bir itiraz ve talep alınmayacaktır.
  • Durdurma kararı öncesinde veya durdurma kararı süresi içinde verilen ihtiyati haciz kararlarının icrası ve infazı da durdurulmuş olduğundan icra dairesince herhangi bir infaz işlemi yapılmayacaktır.
  • İcra ve iflas daireleri tarafından ilan edilmiş olan satış günlerinin durma süresi içinde kalması halinde, bu mal veya haklar için durma süresinden sonra yeni bir talep aranmaksızın icra ve iflas dairelerince satış günü verilecektir.
  • Durdurma kararı süresince icra ve iflas takipleri ile takip hukukuna ilişkin sürelerin durma süresi bitimine kadar işlemeyecektir.
  • Yukarıdaki hususlara ek olarak, Kanun ile taraflardan birinin diğer tarafın lehine olan işlemlerin yapılmasını talep edebileceği düzenlenmiştir.

Karar’ın tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.