Moroğlu Arseven Avukatlık Ortaklığı (“Moroğlu Arseven”), Reynolds Porter Chamberlain ve McNair International (birlikte “Etkinlik Paydaşları”) tarafından 12 Ekim 2022 tarihinde Sait Halim Paşa Yalısı’nda fiziki olarak düzenlenecek olan “The Implications of Russia Sanctions for Litigation and Arbitration” adlı seminerimize (“Seminer”) ilginiz için teşekkür ederiz. Seminerimize tarafınıza iletilecek olan link üzerinden çevrimiçi olarak da katılım sağlayabilirsiniz.

İşbu Seminer Katılımcı Aydınlatma Metni, Seminer’e katılımda bulunmanız gerekçesi ile sizden edindiğimiz veya Seminer süresince edinebileceğimiz kişisel verileriniz çerçevesinde veri sorumlusu sıfatını haiz olacağımız için, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) nezdinde kişisel verilerinizin ne şekilde işlendiğine dair aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Seminer kapsamında kişisel verileriniz; veri sorumlusu Moroğlu Arseven tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir.

 Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebepler

 Katılımcı olarak kişisel verileriniz, Seminer katılım listesinin oluşturulabilmesi, çevrimiçi katılmanız hâlinde e-posta adresi ve adınızın gözükmesi vesilesi ile, Seminer esnasında soru sormanız ve / veya Seminer’de yer alacak olan konuşmacılar ile yapacağınız paylaşımlarınız ya da tarafımızla iletişime geçmiş olmanız hâlinde iletişim kanalları aracılığı ile otomatik veya otomatik olmayan yollarla, KVKK madde 5 çerçevesinde hakkın tesisi ve açık rızanız kapsamında toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, katılımcı olarak Seminer’in organize edilmesi, katılımcı listesinin oluşturulması ve Seminer esnasında kayıt alınması, fotoğraf çekilmesi, Etkinlik Paydaşları ile Seminer’e dair yapılabilecek paylaşımlar ve sorularınız ile yapacağınız paylaşımlar veya Seminer’de yer alan konuşmacıların soru sahibinin adını zikretmesi gerekçeleri ile işlenmektedir.

İşlemekte Olan Kişisel Verileriniz

 Katılımcı olarak işlenmekte olan kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir;

 

Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Veriler

Kimlik bilgileri

İsim, soy isim

Meslek ve İşyeri bilgisi

Çalıştığınız şirketteki unvanınız ve mesleğiniz

İletişim bilgileri

E-posta adresiniz

İşlem güvenliği bilgisi

Çevrimiçi ortam üzerinden katılımda bulunuyor iseniz IP, log kayıtlarınız

Görsel ve işitsel bilgisi

Seminer esnasında kayıt alınacak olması gerekçesi ile sorunuzu sesli sormanız veya çevrimiçi ortam üzerinden katılımda bulunuyor iseniz kameranızı açmanız hâlinde görüntü ve sesiniz

Tercih ve düşünceler

Seminer esnasında yöneltilecek sorular ile olan aktarımlar

 Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilere ve / veya Yurt Dışına Aktarılması

 Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaç ya da amaçlar doğrultusunda KVKK madde 8 ve 9 kapsamında belirtilen aktarım şartları çerçevesinde açık rızanıza istinaden (i) Moroğlu Arseven’in bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla depolama, arşivleme, barındırma (sunucu, hosting, program, bulut bilişim) gibi alanlarda destek aldığı üçüncü kişilere, (ii) Seminer’in çevrimiçi platformlarda yayınlanmasına karar verilmesi hâlinde sunucusu yurt dışında bulunan ilgili sosyal ve paylaşım mecralarına, (iii) Katılımcı listesini teyit etmek amacı ile Etkinlik Paydaşı olan hukuk bürolarına, (iv) çevrimiçi katılım yapmanız hâlinde sunucusu yurt dışında olan Zoom’a, (v) Seminer sonrasında basın ve halkla ilişkiler şirketlerine, (vi) talep edilmesi hâlinde yasal ya da düzenleyici yükümlülükleri ya da talepleri yerine getirmek için yetkili kurum ve kuruluşlara ve (vii) Seminer kapsamında destek aldığımız iş ortaklarımıza aktarılabilmektedir.

Kişisel Verilerinize Erişim ve KVKK Kapsamında Haklarınız

KVKK madde 11 uyarınca ilgili kişiler,

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Yukarıda yer alan haklarınızı kullanmak amacıyla taleplerinizi info@morogluarseven.com üzerinden iletebilirsiniz.

KATILIMCI AÇIK RIZA METNİ

Seminer Katılımcı Aydınlatma Metni kapsamında, görsel ve işitsel kişisel verilerim başta olmak üzere tüm işlenen kişisel verilerimin Moroğlu Arseven Avukatlık Ortaklığı tarafından kayıt altına alınmasına ve bu amaçla yurtiçinde/yurtdışında bulunan Moroğlu Arseven’in hizmet aldığı üçüncü kişiler ve proje ortağı Etkinlik Paydaşları ile paylaşılmasına izin veriyorum.

 Ad – Soyadı:

Tarih:

İmza: