7099 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”) 30356 sayılı ve 10 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı. Ticari işlemlerin hızlanmasını amaçlayan Kanun’a göre, ticari konularda noterlere verilen bazı yetkiler ticaret sicil müdürlüklerine devredilirken bazı konularda noter onayı tümüyle kaldırıldı.

Kanun ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda değişiklikler yapıldı.

Kanun ile öne çıkan hükümler şu şekildedir:

  • Anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin ticari defterleri kuruluş aşamasında artık noterce tasdik edilemeyecek, yalnızca şirket merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret sicili müdürlüğünce tasdik edilebilecektir.
  • Yine, anonim ve limited şirketlerin ticaret siciline tescili sırasında defterlerin açılış onayları artık noterde değil ticaret sicili müdürlüklerinde yapılacaktır.
  • Tacirler kullanacakları ticaret unvanını ve bunun altına atacakları imzayı, notere onaylatmaksızın sicil müdürlüğüne verecek olup imza beyanı, herhangi bir ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin huzurunda yazılı beyanda bulunmak suretiyle verilecektir.
  • Limited şirket sözleşmelerinin şekline yapılan değişiklik ile kurucuların imzalarının noterce onaylanması şartı kaldırılmıştır. Böylece, limited şirket sözleşmelerinin kurucular tarafından sadece ticaret sicili müdürlüğünde, yetkilendirilmiş personelin huzurunda imzalaması gerekecektir. Bu değişiklik, Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan başka bir değişiklik ile tamamlanmış olup limited şirketler, kurucuların ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin huzurunda imzaladığı şirket sözleşmesinde limited şirket kurma iradelerini açıklamalarıyla kurulacaktır.
  • Yine Türk Ticaret Kanunu’nun anonim şirketlere ilişkin hükümlerinin kıyasen uygulanması kuralına bir istisna getirilmiş olup nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin en az %25’inin tescilden önce ödenmesi şartı limited şirketler bakımından uygulanmayacaktır.
  • Anonim şirketlerde pay sahiplerinin genel kurulda temsiline ilişkin kurumlar olan organ temsilcisi, bağımsız temsilci ve kurumsal temsilciye yönelik maddeler Türk Ticaret Kanunu’ndan kaldırılmıştır.
  • Şirket kuruluşunun ticaret sicili memurluklarına bildirilmesi halinde yapılan bu bildirim, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (“SGK”) yapılmış sayılacaktır ve ilgililerce ayrıca işyeri bildirgesi düzenlenmesine gerek kalmayacaktır.
  • Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişileri, yapı ruhsatı ve diğer tüm ruhsat veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlere ilişkin SGK’ya yapılacak bildirimlerden hangilerinin “işyerinin bildirilmesi” yerine geçeceği SGK tarafından belirlenecektir ve belirlenenlerle ilgili ayrıca işyeri bildirgesi düzenlenmeyecektir.

30356 sayılı ve 10 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kanun’un tam metnine buradan ulaşabilirsiniz.