COVID-19 salgını engellemek adına alınan tedbirlerin, şirketler hukuku ve kurumsal yönetim hususlarına olan başlıca etkileri şöyledir:

  • Şirket Genel Kurullarının Ertelenebilmesi

Salgının ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair alınan tedbirler çerçevesinde, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 20 Mart 2020 tarihli ve 53382221 sayılı yazısı ile (“Duyuru”), usulüne uygun olarak toplantıya çağrılmış genel kurulların ileri bir tarihte yapılmak üzere şirketlerin yönetim organlarının alacağı bir karar ile iptal edilebileceği uygun görülmüştür.

Bu kapsamda, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin resmî internet sitesinde ilan edilen duyuruda örneği yer alan Genel Kurul Toplantı Çağrısının İptali Duyurusu ile anonim şirketlerde yönetim kurulunun, limited şirketlerde ise müdürler kurulunun toplantının ileri bir tarihte yapılmak üzere iptal edildiğine dair, noter tasdikli karar suretinin ilgili sicil müdürlüğüne ibraz edilmesi gerekmektedir.

  • Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Toplantılarının Elektronik Ortamda Yapılması

Duyuru ile Türk Ticaret Kanunu’nun 1527. maddesi uyarınca, elektronik genel kurul sistemini kullanan ve genel kurul toplantısı gerçekleştirmek isteyen şirketlerde, salgının önlenmesi amacıyla asgari düzeyde pay sahibinin katılımı ile fiziki ortamda toplantı gerçekleştirilmesini teminen, pay sahiplerinin genel kurul toplantılarına fiziki ortamda katılımda bulunmaksızın elektronik ortamda katılım sağlayabilecekleri hususunda takdirlerini kullanmaları tavsiye edilmiştir.

Açıklamaya göre, bu çerçevede şirket sözleşmelerinde veya esas sözleşmelerinde kurul toplantılarının elektronik ortamda gerçekleştirilmesine imkân tanıyan hüküm bulunmayan şirketlerin, bu dönemde gerçekleştirmeyi planladıkları toplantıları “Elektronik Genel Kurul Toplantı Sistemi” ve “Elektronik Yönetim Kurulu Sistemi” üzerinden gerçekleştirilebilmelerine yönelik tedbir alınmıştır.

Şirketlerin esas sözleşmelerinde elektronik genel kurul ve yönetim kurulu yapılmasına imkân sağlayan hükümler bulunmasa dahi, Duyuru uyarınca elektronik ortamda toplantı yapılmasına imkân sağlanmış olup, şirketler elektronik toplantılara dair esas sözleşme değişikliklerini yapılacak ilk genel kurul toplantısında gerçekleştirebileceklerdir. Bununla beraber, tüm hak sahiplerine elektronik ortamda katılma imkânının sağlanmış olması zorunludur. Şirketler bu imkândan Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi’nden destek hizmeti almak suretiyle faydalanabilecektir.

  • Sicillerin Çalışma Saatlerindeki Değişiklikler

Salgın kontrolü için alınan önlemler çerçevesinde Türkiye genelinde kamusal alanlarda çalışma saatlerinde değişikliklere gidilmektedir. Bu kapsamda ticaret sicillerinin de çalışma saatlerinde, ilgili sicilin inisiyatifinde olmak üzere değişikliklere gidilmiştir.

Duyuru’nun tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.