İçeriğe Geç

Moroğlu Arseven; müvekkillerin şirketler hukuku mevzuata uyum yükümlülüklerini, az masraf ve çabayla yerine getirmelerini sağlamayı amaçlar. Bu amaç doğrultusunda gerçekçi öneriler geliştirir. Her bir müvekkilin işletmesini, ticari amaçlarını ve sektör dinamiklerini derinlemesine anlamak için ciddi bir gayret söz konusudur. Böylece, müvekkillere kurumsal gündelik sorunlarının yanı sıra şirket kuruluşu veya yeniden yapılanma gibi büyük kurumsal projelerde de ileriye dönük, öngörülü bir danışmanlık verilebilmektedir.

Farklı sektörlerden birçok müvekkile, şirketler hukukuna ilişkin yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi konusunda katkı sağlanmaktadır. Müvekkiller arasında küçük start-up girişimler olduğu gibi, Fortune 500 bünyesinde bulunan yerel, yabancı ve çok uluslu büyük kuruluşlar da vardır.

Moroğlu Arseven şirketler hukuku alanında işletmelere, kurumsal yaşamlarının farklı aşamalarında destek verir. Bu işletmeler arasında, halka açık ve özel şirketlerin yanı sıra finansal kurumlar ve diğer kuruluşlar yer alır.

Şirket Kuruluşu

Moroğlu Arseven, yerel ve uluslararası müvekkillerin Türkiye’de şirket, şube ve irtibat büroları kurmalarına yardımcı olur. Kuruluş aşamasında, müvekkil için en verimli ve vergi hukuku açısından en uygun işletme yapısının belirlenmesi gerekir. Bu nedenle, her bir müvekkilin hedef ve ihtiyaçları detaylı olarak analiz edilir.

Her kuruluş türünün sağladığı menfaatler ve buna karşın getirdiği yükümlülükler vardır. Moroğlu Arseven, şirket kuruluş sürecinde tüm bunları açık ve anlaşılır biçimde müvekkiliyle paylaşır. Bu kapsamda verilen destek; belge listelerinin kontrolü ve çeviri hizmetlerini, kuruluş belgelerinin hazırlanması ve işleme konulmasını ayrıca, noter, ticaret sicil müdürlükleri ve vergi daireleri gibi yerel devlet daireleri ile olan iletişimi içerir. Moroğlu Arseven, esas sözleşmenin hazırlandığı kuruluş sürecinde ve sonrasında müvekkilleriyle yakın plan çalışmayı tercih eder.

Moroğlu Arseven’in bu alandaki deneyiminden; serbest ticaret bölgelerinde veya özel vergilendirmelere tabi başka bölgelerde faaliyet göstermek isteyen müvekkiller de yararlanabilir.

Olağan Şirket İşleri

Moroğlu Arseven, müvekkillerin sürekli ve olağan işlerini yıllık planlar çerçevesinde yerine getirmektedir. Bunlar arasında; genel kurul veya ortaklar kurulu toplantılarının planlanması ve gerçekleştirilmesi, ticaret sicillerine gerekli başvuru ve tescillerin yapılması, imza sirkülerlerinin, kararların, iç yönergelerin ve kontrol değişikliği bildirimlerinin hazırlanması, önemli kurumsal belgelerin tadil edilmesi, yönetim kurulu üyelerinin veya denetçilerin değiştirilmesi gibi alanlar yer almaktadır.

Kurumsal Yeniden Yapılandırma

Bir kuruluş, stratejik nedenlerle, karşılıklı karar alınması ile veya diğer grup şirketlerinin, pay sahiplerinin veya alacaklıların gerekli kılması gibi birçok farklı nedene dayanarak yeniden yapılandırmaya başvurabilir. Bu yapılandırmalar kuruluşları; finansal kaynaklar, borçlar, mülkiyet, işleyiş, işçiler ve vergi yükümlülükleri gibi birçok konuda etkileyebilir ve ciddi sonuçlar doğurabilmektedir.

Moroğlu Arseven müvekkillere; yapılandırmaya tabi kuruluş veya ilgili taraf olmasına bakılmaksızın, yapılandırma süreçlerinde yaratıcı ve faydalı öneriler geliştirir.

İşletmelere; gelişmelerini, işletimsel veya finansal güçlüklerin üstesinden gelmelerini, pay sahiplerinin bekledikleri değeri ve karı elde etmelerini ve korumalarını, yöneticilerin gereğinden fazla sorumluluk altına girmesini önlemeyi hedefleyen yapıcı seçenekler sunulur.

Moroğlu Arseven; yeniden yapılandırma alanında, disiplinler arası bir yaklaşım benimser. Bu yaklaşımla; şirket grubu düzenlemeleri, vergi hukuku, birleşme ve devralmalar, sermaye piyasası, uyuşmazlık çözümü ve yapılandırılmış finansman gibi farklı konulardaki uzmanlığını bir bütünlük içinde ortaya koyar.

Aciz, Tasfiye ve İflas Hâlleri

Moroğlu Arseven, müvekkillere, şirketlerin sona erme sürecini planlama ve yönetmeye ilişkin destek verir. Bu kapsamda; borçlular, alacaklılar, ilgili taraflar ve tasfiye memurları danışmanlık alırlar.

Bu alan özelinde; varlık korumasına, haleflik planlamasına, yöneticilerin sorumluluklarına, iflas hâlindeki şirketler için ticaret kısıtlamalarına, borçların yeniden yapılandırmasına veya konsolidesine yönelik yenilikçi yaklaşımlar üretilir. Haklarının korunması ve elde edilmesine ilişkin, teminatlı ve teminatsız alacaklılara destek sağlanır.

Zamanın ve hızlı hareket kabiliyetinin son derece önemli olduğu ihtiyati tedbir kararlarının alınması ve bu sayede alacaklıları tarafından iflas ettirilmek istenen kuruluşların korunması ve ayakta tutulması Moroğlu Arseven tarafından verilen danışmanlığın bir parçasıdır.

Moroğlu Arseven; tasfiye talepleri ve iflas uyuşmazlıkları ile mücadelenin yanı sıra finansal yeterliliğe sahip olmasına karşın sözleşmesel bakımdan veya nakit akışı açısından sorunlarla karşılaşan şirketlere de danışmanlık sağlamaktadır.

İLGİLİ AVUKATLAR