Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) COVID-19 salgını sebebiyle piyasalarda oluşan olumsuz etkilerin sınırlandırılması amacıyla SPK tarafından 23 Mart 2020 tarih ve 2020/19 sayılı SPK Bülten’i (“Bülten”) ile aşağıdaki tedbirleri almıştır:

 • Finansal Raporların Bildirim Süreleri

Yıllık veya aylık ara hesap dönemine ait sermaye piyasası mevzuatı ile belirlenen nihai bildirim sürelerine ilişkin verilen ek süreler aşağıdaki gibidir:

  • Sermaye piyasası araçları borsada veya teşkilatlanmış diğer pazarlarda işlem gören şirketlere 30 gün ek süre verilmiştir. Özel hesap dönemine sahip olan halka açık şirketler de bu ek süreden yararlanacaktır.
  • Portföy yönetim şirketleri ve aracı kurumlara 2019 hesap dönemi ile 2020 yılı 3 aylık ara hesap dönemi finansal tablolarını açıklamak için bildirim sürelerini takip eden ayın sonuna kadar ek süre uzatımı verilmiştir.
  • 2019 yılı hesap dönemine ait yatırım fonlarının finansal raporları ve emeklilik fonlarının yıllık raporları, 30 Nisan 2020 tarihine kadar açıklanabilecektir.
  • Sermaye piyasası araçları bir borsada veya teşkilatlanmış diğer pazarlarda işlem görmeyen ortaklıklara ise 2019 yılı hesap dönemi için bildirim sürelerini takip eden ayın sonuna kadar ek süre uzatımı verilecektir.
 • Kayıtlı Elektronik Posta Üzerinden Başvuru

Halka açık şirketler ve yatırım kuruluşlarının SPK’ya yapacakları tüm bildirim ve başvuruların SPK’nın kayıtlı elektronik posta adresi üzerinden yapılabilmesine imkan olduğu belirtilmiştir.

 • Uzaktan Erişimli Çalışma ve Emir Kabulü

Yatırım kuruluşları ve portföy yönetim şirketlerinin personellerinin yarı zamanlı, dönüşümlü, uzaktan erişimli olarak veya yatırım şirketinin belirleyeceği benzeri diğer usuller çerçevesinde çalıştırılmasına olanak sağlanmıştır.

Uzaktan erişimli çalışması öngörülen personelin cep telefonlarında yer alan mobil uygulamalar (Whatsapp vb.) üzerinden tesis edilecek iletişimler yoluyla ve/veya personele tahsis edilmiş kişisel e-posta adresi üzerinden emir kabul edilmesi mümkün kılınmıştır. Bu kapsamda makul kabul edilebilecek tevsik edici kayıt mekanizmalarının kurulması ve gerçekleştirilecek işlemler hakkında müşterilere gerekli bilgilendirmelerin yapılması gerekmektedir.  Yatırım kuruluşlarının ve portföy yönetim şirketleri bilgilendirme ve emir iletim süreçlerinde yapılacak değişikliklerin ilgili kuruluşların internet sitelerinin giriş sayfasında müşterilere duyurulacaktır.

 • Kredili İşlemlerde Özkaynak Koruma Oranının Belirlenmesi

Kredili işlemlerde özkaynak koruma oranının asgari %35 olmasına ve teminat oranının bu oranın altına düşmesi halinde, %50 yerine %35’e tamamlatılacak şekilde uygulanmasına karar verilmiştir. Ayrıca, Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ’in 35. maddesinde düzenlenen müşterilerin özkaynak tamamlama ve/veya takas yükümlülüğünü yerine getirmemesine ilişkin bildirimin uygulanmamasına karar verilmiştir.

 • Pay Geri Alımlarına İlişkin Geçmiş Duyuruların Yürürlükte Olduğunun Hatırlatılması

SPK’nın 2016 yılındaki düzenlemeleri ile halka açık ortaklıkların borsada işlem gören paylarının geri alımını herhangi bir limit söz konusu olmaksızın gerçekleştirebilmelerine imkân sağlanmıştı. SPK tarafından mevcut durumda yürürlükte olan bir geri alım programı olan halka açık ortaklıkların söz konusu geri alım programını yürütebilecekleri ve bu imkândan faydalanmak isteyen diğer şirketlerin konuya ilişkin yönetim kurulu alınması suretiyle yeni bir geri alım programına dahil olabileceği hatırlatıldı.

Bülten’in tamamına bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.