26 Kasım 2017 tarih ve 30252 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik kapsamında özel sektörün dış ticaret, uluslararası yatırım, hizmetler, müteahhitlik, lojistik başta olmak üzere tüm dış ekonomik ilişkilerini yürütmek ve iş dünyasının ihracatı artırma ve iş geliştirme çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla kurulan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (“DEİK”) ve DEİK’e bağlı İş Konseylerinin (“Konseyler”) çalışma usul ve esasları düzenlendi.

DEİK’in başlıca görevleri şunlardır:

  • Türkiye’nin yabancı ülkeler veya uluslararası topluluklarla olan ekonomik, ticari, sınai ve mali ilişkilerini izlemek, bu tür ilişkilerin kurulmasına ve geliştirilmesine yardımcı olmak,
  • Türkiye’nin dış ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi, karşılaşılacak sorun ve engellerin çözümü için ilgili kurum ve kuruluşlara görüş ve öneriler sunmak,
  • Türkiye’nin ihracatının artırılmasına ve üretim ve ihracata dönük uluslararası yatırımların özendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,
  • Türkiye’de yatırım ortamının iyileştirilmesi ile ilgili girişimlere katkıda bulunmak ve yatırım olanaklarının yurt dışında tanıtımına yönelik etkinlikler yapmak,
  • Ortak yatırımlara girebilecek veya birlikte üçüncü ülkelerde ortak yatırım yapabilecek yerli veya yabancı girişimcilere, Yönetim Kurulunca belirlenen ilkeler çerçevesinde yol göstermek.

Yönetmelik kapsamında düzenlenen ikinci konu olan İş Konseyleri ise, yeterli üye şirket ve bütçe temin edilmesi halinde, en az on üye şirketin varlığı ve iş dünyasının sınai ve coğrafi değerlendirmeleri sonucunda ortaya koydukları tercihleri ve dünya pazarlarındaki gelişmeler gözetilerek, Yönetim Kurulunun önerisi ile, Ekonomi Bakanlığı onayıyla kurulur ve gerektiğinde aynı şekilde sona erdirilir.

İş konseylerinin başlıca görevleri şunlardır:

  • Muhatap ülke ile dış ticaret, doğrudan veya ortaklık yoluyla yatırım, sanayi, hizmetler, teknoloji ve proje temelinde işbirliği olanaklarını tespit etmek amacıyla araştırmalar yapmak,
  • İş olanaklarının önündeki engelleri tespit etmek, bu engelleri gidermeye ve işbirliğinde aşama kaydetmek için altyapı oluşturmaya yönelik öneriler geliştirerek ilgili kurum ve kuruluşlara ve hükümetler arası müzakerelere aktarmak,
  • Girişimcilerin karşı ülke ile iş ilişkilerinde ihtiyaç duyabileceği bilgileri, Yönetim Kurulunca belirlenecek koşullarda ve gerekirse gelir karşılığı temin etmek,
  • Karşı ülke ile ilişkilerin gelişmesi için gerekli olan politikalar, çözümler ve mekanizmalar konusunda, Yönetim Kurulunun belirleyeceği ana stratejiler çerçevesinde öneriler geliştirmek

Yukarıda sayılanların yanı sıra DEİK, iş imkânlarının yerinden izlenmesinin önem kazandığı durumlarda Yönetim Kurulunun kararı ve Bakanlığın onayı ile yurtiçinde veya yurtdışında temsilcilikler açabilecektir.

Yönetmeliğin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.