3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu madde 11/1-c uyarınca ihraç kayıtlı teslim edilen mallara ait katma değer vergisi (“KDV”) vergi dairelerince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunmakta, söz konusu malların teslimini takip eden ay başından itibaren üç ay içinde ihraç edilmesi hâlinde, tecil edilen vergi terkin olunmaktadır.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 31 Mart 2020 tarih ve KDV-68/2020-1 sayılı KDV Sirküleri (“Sirküler”) ile,

  • İhraç kayıtlı teslimin yapıldığı tarihi takip eden ayın başından itibaren başlayan üç aylık sürenin sonu 1 Nisan 2020 ile 30 Haziran 2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasına rastlayan mükellefler bakımından, ek süre için vergi dairesine başvuru yapılmaksızın bu sürenin mücbir sebep kapsamında üç ay daha uzatılmış kabul edilmesi uygun bulunmuştur.
  • İhracat süresi, belirtilen süreden önce dolmakla birlikte, ihracatın gerçekleştirilmesi için ek süre talebine ilişkin 15 günlük başvuru süresi bu döneme rastlayan mükellefler de aynı kapsamda değerlendirilmektedir.
  • Daha önce mücbir sebep veya beklenmedik durum halleri nedeniyle üç aydan kısa ek süre almış mükellefler için, alınmış olan ek sürenin dolduğu tarihin 1 Nisan 2020 ile 30 Haziran 2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasına rastlaması hâlinde, söz konusu ek sürenin de ilave bir başvuruya gerek olmaksızın üç aya tamamlanması uygun bulunmuştur.

Sirküler’in tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.