26 Mart 2020 tarihli ve 31080 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7226 sayılı Kanun ile, 29 Haziran 2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’a (“Kanun”) geçici madde 25 eklenmişti. Bu maddeye göre; turizm tesisleri yapılmak üzere adlarına kamu arazisi tahsis edilen Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli yatırımcılar ve işletmeciler bakımından 1 Nisan-30 Haziran 2020 tarihleri arasında tahsil edilmesi gereken kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma, ilave yararlanma bedelleri ve hasılat payları başvuru şartı aranmaksızın altı ay süre ile ertelenmiştir.

Söz konusu yasal düzenlemenin uygulamaya ilişkin usul ve esasların açıklanması amacıyla 31 Mart 2020 tarih ve 31085 sayılı Resmî Gazete’de 398 Sıra Numaralı Milli Emlak Genel Tebliği (“Tebliğ”) yayımlanmıştır.

Tebliğ’de, son ödeme günü, ertelenen alacakların mevcut sözleşmelerinde veya ilgili mevzuatında belirtilen ödeme günlerini takip eden altıncı ayda aynı güne tekabül eden tarih olarak tanımlanmıştır. Bu tarihe kadar ödenmeyen bedellere ise bu tarihten ödemenin yapılacağı tarihe kadar geçen süre için ilgili oranda gecikme zammı veya faizi uygulanacağı açıklanmıştır.

Tebliğ’de ayrıca, belgeli yatırımcı ve işletmecilerin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazların üzerinde yer alan turizm tesislerine; turizm tesisi ve/veya bu tesisin tamamlayıcı ve/veya bütünleyici parçası olarak kullanılmak üzere ek alan olarak kesin tahsis yapılan, kesin izin verilen ve/veya irtifak hakkı tesis edilen, kullanma izni verilen ya da kiralama yapılan kamu arazilerine ilişkin bedellerin de ertelendiği hususu açıkça düzenlenmiştir.

Bunun yanı sıra Tebliğ’de kullanım bedeli ertelemesinden yararlanma şartları ile kullanım bedeli ertelemesinden yararlanamayacak olan belgeli yatırımcı ve işletmeciler de sayılmıştır.

Bu çerçevede Tebliğ’de özellikle, üzerinde turizm tesisi yapılmak üzere ilgili Bakanlıklarca adlarına kamu arazisi tahsis edilmesine ve/veya izin verilmesine ya da kiralama yapılmasına rağmen,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lehlerine irtifak hakkı tesis edilmeyen ve/veya adlarına kullanma izni verilmeyen belgeli yatırımcı ve işletmecilerin de ertelemeden yararlanabileceğinin altı çizilmiştir.

Ayrıca Tebliğ’de,

  • Kesin tahsisin, kesin iznin, irtifak hakkının ve/veya kullanma izninin ya da kiralama işleminin devredilmesinin uygun görülmesi nedeniyle bu devirden dolayı bedel ödeyeceklerin (sadece bu bedeller bakımından)
  • İlgili mevzuat uyarınca tespit edilen bedeller üzerinden sözleşmesi yenilenenlerin (sadece bu bedeller bakımından)
  • Geçmiş yıllarda ödenmesi gerekirken kendilerinden kaynaklanan sebeplerle bu ödemelerini 1 Nisan-30 Haziran 2020 tarihi arasında yapacakların (sadece bu bedeller bakımından)
  • Tesisin içerisinde bulunan ticari ünitelerin işleticileri ile kiracılarının

kullanım bedeli ertelemesi uygulamasından yararlanamayacağı belirtilmiştir.

Tebliğ’de ilgili taşınmazlara ilişkin ertelenen bedellerin türleri, tutarları, son ödeme tarihleri, vadesinde ödenmemesi hâlinde yapılacak işlemlere yönelik olarak, ilgililerine erteleme süresinin sona ereceği tarihten en az 30 gün önce yazılı tebligat yapılacağı da belirtilmektedir.

Tebliğ’in tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.