Konut ve çatılı iş yeri kiralarında kiracıdan kaynaklanan sebeplerle sözleşmenin sona erdirilmesi 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu madde 352’de düzenlenmiş olup, ilgili düzenleme uyarınca kiracı;

  • bir yıldan kısa süreli kira sözleşmelerinde kira süresi içinde;
  • bir yıl ve daha uzun süreli kira sözleşmelerinde ise bir kira yılı veya bir kira yılını aşan süre içinde,

kira bedelini ödemediği için kendisine yazılı olarak iki haklı ihtarda bulunulmasına sebep olmuşsa kiraya veren, kira süresinin ve bir yıldan uzun süreli kiralarda ihtarların yapıldığı kira yılının bitiminden başlayarak bir ay içinde, dava yoluyla kira sözleşmesini sona erdirebilecektir.

Ancak bu maddenin uygulanmasına, COVID-19 salgınının iş yeri sahipleri bakımından doğurabileceği olumsuz etkileri önlemek adına alınan tedbirler kapsamında 26 Mart 2020 tarihli ve 31080 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un (“Kanun”) geçici madde 2 hükmü ile iş yeri kira sözleşmeleri bakımından geçici olarak ara verilmiştir.

Geçici madde 2 hükmü uyarınca 1 Mart 2020 tarihinden 30 Haziran 2020 tarihine kadar işleyecek iş yeri kira bedelinin ödenememesi kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmayacaktır.

Kanun’un tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.