Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nün 2 Nisan 2020 tarih ve 51592363-010.07.01-E.5157380 sayılı yazısı kapsamında, Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu’nun 26 Mart 2020 tarihli ve 2020/188 sayılı kararı (“Karar”) uyarınca; bazı sigortalıların 2020/Mart ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi 2 Kasım 2020 tarihine, 2020/Nisan ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi, 30 Kasım 2020 tarihine, 2020/Mayıs ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi ise 31 Aralık 2020 tarihine ertelendiği belirtilmiştir..

Bu kapsamda, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca 2 Nisan 2020 tarihinde yapılan duyuruda (“Duyuru”) da Hazine ve Maliye Bakanlığınca 1 Nisan 2020 ila 30 Haziran 2020 (bu tarihler dâhil) tarihleri arasında mücbir sebep hâlinde olduğu kabul edilen:

 • Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan mükelleflere;
 • Korona virüs salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı itibarıyla aşağıda yer alan sektörlerde faaliyet gösteren mükelleflere;
 • Alışveriş merkezleri dahil perakende
  • Sağlık hizmetleri,
  • Mobilya imalatı,
  • Demir çelik ve metal sanayii,
  • Madencilik ve taş ocakçılığı,
  • Bina inşaat hizmetleri,
  • Endüstriyel mutfak imalatı,
  • Otomotiv imalatı ve ticareti ile otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı,
  • Araç kiralama,
  • Depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım,
  • Sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler,
  • Matbaacılık dahil kitap, gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayımcılık faaliyetleri,
  • Tur operatörleri ve seyahat acenteleri dahil konaklama faaliyetleri,
  • Lokanta, kıraathane dahil yiyecek ve içecek hizmetleri,
  • Tekstil ve konfeksiyon imalatı ve ticareti,
  • Ana faaliyet alanı itibarıyla İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyet gösteren bulunan mükelleflere

ait işyerlerinde 5510 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör işverenlerinin, ilgili erteleme imkânından faydalanabileceği belirtilmiştir.

Duyuruda ayrıca köy ve mahalle muhtarları ile isteğe bağlı sigortalılar hariç kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan;

 • Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar,
 • Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar,
 • Tarımsal faaliyette bulunanlar ile
 • Tüzel kişilikleri yukarıda belirtilen ve ana faaliyet alanları itibarıyla mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen; anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortaklarından,

5510 sayılı Kanun’un 4. maddesi birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında (Bağ-Kur) sigortalısı olanların söz konusu erteleme imkânından faydalanabileceği belirtilmiştir.

Bu kapsamda, söz konusu sigortalı çalıştıran özel sektör işverenleri ile sigortalıların Mart, Nisan ve Mayıs prim ödemeleri, 5510 sayılı Kanun’un 89. maddesinde belirtilen gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın ve herhangi bir talep olmaksızın Sosyal Güvenlik Kurumunca otomatik olarak ertelenmiştir.

İlgili mevzuatında belirtilen diğer şartların sağlanması, erteleme kapsamına giren 2020/Mart, Nisan, Mayıs ayı bildirimlerine ilişkin borçları dışında borcu olmamak veya ilgili Kanunları gereğince taksitlendirilmiş veya yapılandırılmış olmak şartıyla prim ertelemesi yapılan aylarda teşviklerden yararlanacağı da Karar’da ifade edilmiştir.

Erteleme kapsamındaki işyeri listeleri https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi üzerinden yayımlanacak olup, işverenler söz konusu listede olup olmadıklarını bu sistemden kontrol edebileceklerdir. Listenin oluşturulmasında NACE REV 2 kodu esas alınmış olup, işyeri tescil bilgilerindeki NACE REV 2 kodunun ilgili sektörlerde olmasına rağmen işyerlerinin listede olmadığını iddia eden işverenler Sosyal Güvenlik Kurumu’na, erteleme kapsamında olan sektörlerde faaliyet göstermesine rağmen işyeri tescil bilgilerinde sektörel NACE REV 2 kodunun yanlış olduğunu iddia eden işverenler ise Hazine ve Maliye Bakanlığı’na müracaat edebilecektir.

5510 sayılı Kanun’un 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olanlardan erteleme kapsamında yer alanlar ise GÜVENCE uygulaması ile e-Devlet sistemi üzerinden görüntülenebilecektir. Erteleme kapsamında olması gerektiği hâlde olmadığını iddia edenler Sosyal Güvenlik Kurumu’na başvurabilecektir.

Ayrıca, İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler uyarınca 65 yaşını doldurmuş veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamına giren gerçek kişi işverenler ile isteğe bağlı sigortalılar hariç 5510 sayılı Kanun’un 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılardan;

 • 22 Mart 2020 tarihi ile mücbir sebep döneminin sonuna kadar 65 yaşını doldurmuş olanların,
 • Kronik rahatsızlığını sağlık kuruluşlarından alınacak muteber belgelerle ispat ve tevsik edenlerin,

mücbir sebep dönemi boyunca tahakkuk edecek sigorta primleri, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15. günün sonuna kadar ertelenmiştir.

Karar’ın tam metnine bu bağlantıdan, Duyuru’nun tam metnine ise bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.