Sigortacılık Verilerinin Toplanması, Saklanması ve Paylaşılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) 18 Ekim 2022 tarihli ve 31987 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik; sigortacılık verilerinin elde edilmesi, saklanması, kullanılması ve bu verilerin sigorta, reasürans ve sigortacılık faaliyetinde bulunan emeklilik şirketleri ile Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (“Kurum”) belirlenecek diğer kişi ve kuruluşlarla paylaşılmasına dair usul ve esasları düzenleme amacı taşımaktadır.

Yönetmelik’te “sigortacılık verisi”, sigorta sözleşmelerine, sigorta sözleşmesine taraf olan sigorta ettiren ve sigorta şirketlerine, sigorta sözleşmesinden doğrudan veya dolaylı menfaat sağlayan sigortalı, lehtar ve diğer üçüncü kişilere ilişkin veriler ile yanlış sigorta uygulamaları dahil olmak üzere risk değerlendirmesine esas tüm veriler olarak tanımlandı.

Sigortacılık verileri, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’nde (“Merkez”) toplanarak genel veri tabanında tutulacak, kurum ve kuruluşlar Merkez’in talep ettikleri vermekle mükellef olacaklardır.

Yukarıdaki gelişmeler ışığında, Yönetmelik’in önemli detayları aşağıdaki gibidir:

 • Merkez genel veri tabanında yer alan verilere erişim tanınacak yetkili kullanıcıları ve erişebilecekleri verilerin içeriğini belirler. Erişim kurallarını ihlal eden yetkili kullanıcıların sisteme erişimleri, Merkez kararına istinaden Kurum’un onayıyla sınırlandırılır.
 • Merkez, sigorta sözleşmeleri ile ilgili poliçe ve hasar verilerinden Kurumca uygun görülenleri, gerekli kimlik doğrulamasının sağlanması ya da hak sahipliğinin ispatlanması şartıyla ilgili diğer kişilerin erişimine sunabilir.
 • Veri sahipleri, yanlış sigorta uygulamalarına ilişkin veriler dışında kalan ve genel veri tabanında yer alan kendilerine ait veriler hakkında Merkezden bilgi isteyebilir.
 • Sigortacılık verileri, sigortacılık sektöründe kamu gözetimi, denetimi ve ekonomik güvenliğin sağlanmasına ve sağlık hizmetleri finansmanının planlanmasına katkıda bulunmak, sigorta uygulamalarını takip etmek, sigorta branşlarında uygulama birliğini sağlamak, zorunlu sigortaların takibini yapmak, yanlış sigorta uygulamalarının önlenmesine katkıda bulunmak, sigortalılık oranlarının artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, sigortacılık sektörüne ilişkin güvenilir istatistikler üretilmesini sağlamak ve sigorta puanını hesaplamak amaçları ile kullanılabilir.
 • İlgili kurum ve kuruluşlar da merkez tarafından talep edilen verilerin verileri gecikmesiz, doğru, tutarlı ve eksiksiz bir şekilde Merkez’e sunmakla ve bu verilerin paylaşılabilmesi için gerekli altyapıyı oluşturmakla ve yükümlü olacaktır.
 • Merkez, genel veri tabanında yer alan verileri,
 • ilgili kurum ve kuruluşlardan gelen güncel üretim, hasar ve tazminat verilerini genel veri tabanında yer alan veriler ile ilişkilendirmek, zorunlu sigortaların takibi ve tespiti amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak,
 • motorlu araç işletenlere ve sürücülere ilişkin verileri almak,
 • bunları genel veri tabanında yer alan veriler ile ilişkilendirmek,
 • ilgili mevzuat kapsamında kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşmak,
 • kaza tespit tutanaklarına ilişkin bilgilerin tutulduğu bir veri tabanı oluşturmak,
 • ülke sınırlarından giriş yapan yabancı plakalı araçlar ve ülke sınırlarından çıkış yapan Türkiye’de kayıtlı motorlu araçların üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortası sözleşmelerine ilişkin verileri tutmak,
 • ilgili kurum ve kuruluşların sağlık ve hastalık branşlarında tanzim ettikleri ve yürürlükte olan poliçeleri için yapacakları risk değerlendirme süreçlerinde ekonomik güvenliğin sağlanmasının ve sağlık hizmetleri finansmanının planlanmasının sağlıklı şekilde yürütülebilmesini teminen sigortalıya ait geçmiş poliçe verilerini ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşmak,
 • ve bunların karşılıklı rücu alacaklarına yönelik mahsuplaşma platformu kurmak

amaçları ile kullanacaktır.

 • Genel veri tabanında yer alan ve paylaşılan verilerin elde edilmesi bakımından veri sahibinin açık rızası veya onayı aranan hallerde veri sahibinden açık rıza veya onayın alınmasından ve aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesinden veri alışverişi yapan kurum ve kuruluşlar sorumlu olacaktır.
 • Merkez, elde ettiği verileri ancak anonim hâle getirerek yayımlayabilir.

Yönetmelik’in tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.