İthalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin güncel Bakanlar Kurulu Kararları ve Ekonomi Bakanlığı Tebliğleri ve genel olarak gümrük ve ithalat rejimi uygulamaları hakkında özetleri içermektedir.

Sıcak Haddelenmiş Rulo Halinde Olmayan Yassı Çelik (kalın levha) İthalatına İlişkin Olarak Damping Soruşturması Açılmıştır

Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. tarafından gerçekleştirilen başvuru ile Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 7208.51.20.10.11, 7208.51.20.10.19, 7208.51.20.30.11, 7208.51.20.30.19, 7208.51.20.90.11, 7208.51.20.90.19, 7208.90.80.10.11, 7208.90.80.10.12, 7208.90.80.20.11, 7208.90.80.20.12, 7211.13.00.11.00, 7211.13.00.19.00, 7211.14.00.21.12, 7211.14.00.29.11, 7211.14.00.29.12, 7225.40.40.00.00, 7225.99.00.00.10 ve 7225.99.00.00.90 GTİP’leri altında kayıtlı altında kayıtlı “sıcak haddelenmiş rulo halinde olmayan yassı çelik” (kalın levha)” ürünün dampingli olduğu gerekçesiyle soruşturma açılması talep edilmiştir. Söz konusu başvuru neticesinde talep edilen soruşturma, 2016/51 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (“Tebliğ”) ile açılarak 21.12.2016 tarih ve 29925 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bu kapsamda bildirimin gönderildiği bütün ilgili taraflar için soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür. 37 günlük süre bildirim gönderilemeyen veya kendilerine bildirim ulaşmayan bütün ilgili taraflar için ise bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren başlayacaktır.

İlgili Tebliğ metninin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Menteşeler Sabit Askılıklar, Şapka Askıları, Dirsekler, benzeri eşyaların İthalatına İlişkin Olarak Uygulanan Kesin Damping Önleminin Devamına Karar Verilmiştir

Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından Samet Kalıp ve Madeni Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin başvurusu üzerine başlatılan ve yürüyen nihai gözden geçirme soruşturması neticesinde Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8302.10.00.00.11, 8302.10.00.00.19, 8302.50.00.00.00 ve 8302.42.00.00.00 GTİP’leri altında kayıtlı “Menteşeler (Sivil hava taşıtlarında kullanılanlar hariç), Sabit askılıklar, şapka askıları, dirsekler, benzeri eşya; Diğerleri, mobilyalar için olanlar (Sivil hava taşıtlarında kullanılanlar ve koltuk amortisörleri hariç)” ithalatında, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 4/7/2015 Sayılı Tebliğ ile mevcut dampinge karşı önlem uygulanmasının devamına karar verilerek söz konusu önlem 21 Aralık 2016 tarih ve 29925 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.

Bu kapsamda; dampinge karşı önlemlerin tabloda belirtilen şekilde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

İlgili Tebliğ metninin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Işık Perdesi ve Boy Fotoseli İthalatına Gözetim Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Belirlenmiştir

16 Aralık 2016 tarih ve 29920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2016/03 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (“Tebliğ”) ile aşağıda GTIP numaraları belirtilen ışık perdesi veya boy fotoseli ürünlerinin yine aşağıda belirtilen birim gümrük kıymetinin altında olanlarının ithalatına yönelik başlatılan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Tebliğ yayımını takip eden 30. gün yürürlüğe girecektir.

Yukarıda belirtilen eşyalar sadece Ekonomi Bakanlığınca (“Bakanlık”) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilebilir. Gözetim belgesi başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için Tebliğ ekinde yer alan formların doldurulması ve aşağıdaki belgeler ile birlikte Bakanlığa gönderilmesi gerekmektedir.

  • İmza sirküleri
  •  Beyan sahibi ve ithalatçı farklı ise vekâletname
  • Proforma fatura veya ticari fatura

Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı aydır. Gözetim belgelerinin geçerlilik süresinin bitiminden sonra 10 iş günü içerisinde Bakanlığa iadesi zorunludur. Gözetim belgesinin devredilebilmesi mümkün değildir.

İlgili Tebliğ metni ve eklerinin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Amonyum Klorür (nişadır) İthalatına Gözetim Uygulanması Usul ve Esaslar Belirlenmiştir

16 Aralık 2016 tarih ve 29920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2016/06 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (“Tebliğ”) ile 2827.10.00.00.00 GTİP numaralı Amonyum Klorür (nişadır) $0,35 USD/KG fiyatı altında ithalatına yönelik başlatılan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Tebliğ yayımını takip eden 30. gün yürürlüğe girecektir.

Yukarıda belirtilen eşyalar sadece Ekonomi Bakanlığınca (“Bakanlık”) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilebilir.

Gözetim belgesi başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için Tebliğ ekinde yer alan formların doldurulması ve aşağıdaki belgeler ile birlikte Bakanlığa gönderilmesi gerekmektedir.

  • İmza sirküleri
  • Beyan sahibi ve ithalatçı farklı ise vekâletname
  • Proforma fatura veya ticari fatura

Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı aydır. Gözetim belgelerinin geçerlilik süresinin bitiminden sonra 10 iş günü içerisinde Bakanlığa iadesi zorunludur. Gözetim belgesinin devredilebilmesi mümkün değildir.

İlgili Tebliğ metni ve eklerinin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli bir Kısım Ürünlerin İthalatına İlişkin Olarak Uygulanan Kesin Damping Önleminin Devamına Karar Verilmiştir

Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından, Makine Takım Endüstrisi A.Ş.’nin başvurusu üzerine başlatılan nihai gözden geçirme soruşturması neticesinde Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 8207.50.60.00.00 ve 8207.70.31.00.19 GTİP’leri altında sınıflandırılan aşağıdaki ürünlerin ithalatında, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ No: 2005/3 Sayılı Tebliğ ile mevcut dampinge karşı önlem uygulanmasının devamına karar verilerek söz konusu önlem 7 Aralık 2016 tarih ve 29911 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur.

Bu kapsamda; dampinge karşı önlemlerin tabloda belirtilen şekilde uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

İlgili Tebliğ metninin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Moldova Menşeili bazı Tarım Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Esaslar Belirlendi

2016/9379 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 17/10/2016 tarihinden itibaren bazı tarım ürünlerinin ithalatında tarife kontenjanı getirilmiş idi.

Bu kez 7 Aralık 2016 tarih ve 29911 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Moldova Cumhuriyeti Menşeili Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) ile bazı tarım ürünlerinin ithalatına yönelik getirilen tarife kontenjanına ilişkin tarife kontenjanının başvuru, kullanım ve dağıtım usul ve esasları belirlenmiştir. Tebliğ yayınlandığı tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Tarife kontenjanlarının dağıtımı, aşağıda listelenen maddeleri nihai mamullerin üretiminde girdi olarak kullanan sanayicilere tahsis edilecektir.

Tarife kontenjanı faydalanabilmek için Tebliğ ekinde yer alan İthal Lisansı Başvuru Formu ve Faaliyet Formunun doldurulması ve aşağıdaki belgeler ile birlikte Ocak ayı içerisinde Ekonomi Bakanlığı’na (“Bakanlık”) müracaat edilmesi gerekmektedir.

  • İmza sirküleri
  • Ticaret Sicili Gazetesi
  • Kapasite raporu

Bakanlıkça düzenlenen ithal lisansları, ithal lisansında belirtilen süre sonuna kadar geçerli olup, bu süre kesinlikle uzatılamaz. İthal lisansı kapsamındaki ithalatın doğrudan ithal lisansı sahibi firma tarafından yapılması zorunludur. İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez. İthal lisansı değişikliği veya ithal lisansı revizesi talep edilemez.

İlgili Tebliğ metni ve eklerinin tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatına uygulanacak Tarife Kontenjanları ve Kontenjan Kapsamında Uygulanacak Gümrük Vergisi Muafiyeti Kararlaştırıldı

2016/9513 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 7 Kasım 2016 tarihinden itibaren bazı sanayi ürünlerinin ithalatında tarife kontenjanı ve gümrük vergi muafiyeti kararlaştırılmıştır.

Tespit edilen tarife kontenjanları haricinde yapılacak ithalatlar, gümrük vergisi muafiyetinden yararlanamaz ve kontenjan harici ithalatlara yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde belirlenmiş gümrük vergisi uygulanır.

Vergi Muafiyetinden yararlanacak ürünlerin GTİP’leri ve tarife kontenjanları tabloda belirtilmiştir.

Tarife kontenjanlarına başvuru ile tarife kontenjanlarının dağıtımı, yönetimi ve uygulamasına ilişkin usul ve esaslar, Ekonomi Bakanlığınca belirlenir.

Karar, 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İlgili Tebliğ metni ve bahsi geçen sanayi ürünlerinin listesine bu linkten ulaşabilirsiniz.