Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu (“Genel Kurul”), bir miktar para alacağının faiz ile birlikte tahsiline karar verilmesinin talep edildiği kısmi davayı inceledi. Kısmi ıslahla faiz talebinde bulunulmaksızın dava konusu miktarın arttırılması hâlinde, arttırılan miktara ilişkin olarak dava dilekçesindeki faiz talebine bağlı olarak faize hükmedilmesine karar verdi.

Yargıtay, faiz talebi yer almaksızın verilen ıslah dilekçeleriyle ilgili olarak;

  • Dava dilekçesinde faiz istenmişse bunun ıslah ile artırılan miktara da yansıyacağına,
  • Dava dilekçesinde faiz talebi bulunmadığı takdirde, arttırılan miktarın faizi ile birlikte tahsiline hükmedilemeyeceğine

karar vermiştir.

Bu karar öncesi Yargıtay daireleri arasında görüş ayrılığı bulunmaktaydı.

Yargıtay dairelerinin bir kısmı, ıslah dilekçesinde faiz talebinde bulunulmaması hâlinde faize hükmedilmesinin mümkün olmadığını savunmaktaydı. Bu görüşü savunanlar, ıslah dilekçesi ile arttırılan miktara, dilekçede talep edilmeyen faizin işletilmesinin, “taleple bağlılık” ilkesine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle faize hükmedilmesini hukuka uygun görmemekteydi.

Diğer görüş ise, ıslahın dava dilekçesini değiştirmediği, yalnızca genişlettiği gerekçesiyle, dava dilekçesinde faiz talep edilmiş olması hâlinde, bunun ıslah ile arttırılan miktara da yansıması gerektiğini savunmaktaydı. Bu görüşe göre davacının dava dilekçesinde faiz talebinde bulunmuş olması hâlinde bunu ıslah dilekçesinde tekrarlamasına gerek yoktur. Islahla arttırılan tutar, yeni bir dava olmadığından ilk dava dilekçesinde yer alan bütün unsurlar, faiz istemi de dahil olmak üzere, ıslahla arttırılan kısım için de uygulanabilir olmalıdır. Bu nedenle, davacının ıslah ile arttırdığı miktar konusunda faize hak kazanabilmesi için, bunu dava dilekçesinde belirtmiş olması yeterlidir.

Genel Kurul da ikinci görüşü benimseyip, dava dilekçesinde faiz talebinin yer almasını ıslah dilekçesi ile artırılan miktara faiz işlemesi bakımından yeterli bulmuştur.

24 Mayıs 2019 tarih ve 2017/8 esas numaralı ve 2019/3 karar numaralı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararının tam metnine bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.