Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, ilk derece mahkemesinin davacı tarafça lisans örneksemesine dayalı tazminat hesabının seçilmiş olduğu dava kapsamında verdiği kararı onamıştır. ilk derece mahkemesi, davacı tarafın emsal lisans sözleşmesi ibraz etmediği dosyada, tazminat hesabı yönünden dosyada mevcut diğer verileri dikkate almıştır.

Somut olayda davacı, kendi tescilli markası ve ambalajının davalı tarafça aynı renk ve dizayn ile kullanmakta olduğundan bahisle marka tecavüzü iddiasında bulunmuş ve tazminat talep etmiştir.

Davalı taraf, kullanımın hukuka uygun ticari kullanım olduğu savunmasıyla davanın reddi isteminde bulunmuştur.

İlk derece mahkemesi, davacının tecavüz iddialarını kabul ederek tazminat hesabında davacı tarafça seçilen 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 66/2 (c) maddesine binaen lisans örneksemesi yöntemini esas almıştır. Anılan madde uyarınca, marka hakkına tecavüz halinde, davacı sadece zararını değil, aynı zamanda yoksun kaldığı karı da marka hakkına tecavüz edenin, markayı bir lisans anlaşması ile hukuka uygun şekilde kullanmış olması halinde ödemesi gereken lisans bedeli olarak talep edebilmektedir.

İlk derece mahkemesi kararında, lisans örneksemesi yöntemini seçen davacının dosyaya herhangi bir lisans sözleşmesi sunmaması nedeniyle, lisans örneksemesine dayalı tazminat hesabında marka değeri, satış karları ve reklam masrafları gibi dosyada mevcut diğer verilerin dikkate alınacağı yönünde karar vermiştir.

Davalı tarafın temyizi akabinde Yargıtay 11. Hukuk Dairesi de dosyada mevcut tüm delillerin hâlihazırda hukuka uygun bir şekilde değerlendirildiğinden bahisle ilk derece mahkemesi kararını onamıştır.

(Yarg. 11. HD, 22.06.2016, 2015/10989 E., 2016/6891 K.)