Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (“Tebliğ”) 27 Aralık 2017 tarihli ve 30282 sayılı Resmi Gazete’de yayınlandı. Tebliğ 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi. Tebliğ, yurt dışı tebligat ve istinabe usullerinin ayrıntılı olarak düzenlendiği, Adalet Bakanlığı’nın (“Bakanlık”) 63/2 ve 63/3 sayılı, 16 Kasım 2011 tarihinde yürürlüğe giren genelgelerinde bir kısım değişiklikler yapmaktadır.

Yurtdışına yapılacak tebligat ve istinabe taleplerinde ilgili masraf kalemlerini yeniden belirlemek ve yıl içinde karşılaşılan güncel hususları da kapsamak amacıyla her yıl Ocak ayının başından itibaren geçerli olmak üzere Bakanlık tarafından Tebliğ yayınlanmaktadır. Nitekim mevcut Tebliğ de bu tebliğ serisinin devamı olarak 1 Ocak 2018 itibarıyla yürürlüğe girdi.

Yürürlüğe henüz giren Tebliğ’de önceki tebliğlerden farklı olarak düzenlenmiş birkaç husus bulunmakta:

  • Her sene olduğu gibi enflasyona da bağlı olarak tebligat ve istinabe masraflarında %10’a yakın artış yapılarak masraf tutarlarının yeniden belirlenmesi,
  • Estonya, Bahamalar ve San Marino ile ilgili münferit maddelerin eklenmesi,
  • Fransa ve Litvanya’daki ülkedeki tebligat taleplerinin gönderileceği yetkili makamların değiştirilmesi.

Tebliğ ile birlikte getirilen yeni düzenlemelerden bir diğeri ise adli yardım talepli yahut kamu davası niteliğindeki dosyalara ilişkindir. Masrafları re’sen Hazine’den karşılanan bu dosyalarda şu hususlara dikkat edilmesi gerekecek;

  • İstenen posta giderinin Hazine’den karşılanmak suretiyle Maliye Bakanlığı hesabına yatırılması ve makbuz örneğinin gönderilen evraka eklenmesi,
  • Peşin istenen masrafların Hazine’den karşılanmak suretiyle bunlara ilişkin makbuz örneğinin gönderilen evraka eklenmesi,
  • Avans olarak istenen masrafların depo edilmemesi ve işlemin tamamlanmasından sonra Hazine’den karşılanmak suretiyle yatırılması,
  • Bazı istinabe taleplerinde taahhütname istenirken bu düzenleme kapsamında taahhütname alınmaması.

Tebliğ’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.