Başbakanlık tarafından çıkarılan 2016/10 sayılı Genelge (“Genelge”) ile 2016-2019 yıllarına yönelik olarak saydamlığın artırılması ve yolsuzlukla mücadelenin güçlendirilmesine ilişkin eylem planı (“Eylem Planı”) 30 Nisan 2016 tarihli ve 29699 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Eylem Planı çerçevesinde önlemeye ve yaptırımların uygulanmasına yönelik tedbirler kapsamında birçok alanda kanun ve mevzuat değişikliği yapılması ve toplumsal bilimcin artırılmasına yönelik tedbirlerin alınması öngörülmektedir.

Eylem Planı’ndaki tedbirlerin uygulanarak adil, hesap verebilir, saydam ve güvenilir bir yönetim anlayışının geliştirilmesi ve yolsuzluğa karşı toplumsal bilincin artırılarak yolsuzluğa yönelik eğilimlerin engellenmesi amaçlanmaktadır.

Eylem Planı kapsamında atılması öngörülen adımlardan bazıları aşağıdaki gibidir:

  • Siyasi partilerin ve seçim kampanyalarının finansmanında açıklık ve şeffaflığa ilişkin uygulamaların geliştirilmesi ve denetimin etkinleştirilmesi.
  • Mal bildirimlerine ilişkin hükümlerin gözden geçirilmesi.
  • Yerel yönetimlerde seçimle işbaşına gelenler için etik ilkelerin belirlenmesi.
  • Kamu yönetimi içerisindeki her bir meslek grubu için ayrı etik ilkelerin belirlenmesi ve çıkar çatışmalarının engellenmesi.
  • Kamu denetçiliği kurumunun etkinliğinin artırılması.
  • Gümrüklerde tek pencere sisteminin uygulamaya konulması.
  • Kamu İhale Kanunu’nun gözden geçirilmesi.
  • Kamu görevlileriyle ilgili soruşturmalardaki izin sisteminin gözden geçirilmesi.
  • Yolsuzluk olaylarını yetkili mercilere bildirenlerin korunmasına ilişkin düzenlemelerin oluşturulması.
  • Yolsuzlukla mücadele ve temiz toplum temasını içeren sosyal faaliyetlerin desteklenmesi.

Eylem planlarını onaylamak, kamuoyu ile paylaşmak ve uygulanmasını gerçekleştirmek amacıyla Başbakan Yardımcısı başkanlığında Adalet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Gümrük ve Ticaret, İçişleri ve Maliye Bakanları’ndan oluşan “Türkiye’de Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadele’nin Güçlendirilmesi Komisyonu” görevlendirilmiştir.

Komisyon tarafından alınan kararları yerine getirmek, gerekli çalışmaları yapmak, uygulamaları denetlemek ve gerekli koordinasyonu sağlamak üzere Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı başkanlığında Adalet, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Gümrük ve Ticaret, İçişleri ve Maliye bakanlıkları müsteşar yardımcılarından oluşan “Türkiye’de Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadele’nin Güçlendirilmesi Yönetim Kurulu” oluşturulmuştur.

Genelge’nin tam metnine ve Eylem Planı’na bu linkten ulaşabilirsiniz.