Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Değişiklik Yönetmeliği”), Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından 4 Mayıs 2016 tarihli ve 29702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan düzenlemeler ile Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde (“Yönetmelik”) yer alan bazı maddelerin sektör tarafından farklı şekillerde yorumlanmasının önüne geçilerek belirsizliklerin ortadan kaldırılması ve bu şekilde uluslararası taşımacılık faaliyetlerinin artırılması amaçlanmış, karayolu taşımacılığında idari yaptırım sonucu doğurabilecek hususlarda sektör lehine düzenlemeler getirilmiştir.

Değişiklik Yönetmeliği ile yeniden düzenlenen hususları aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür;

 • Yetki belgesi sahibinin taraf olduğu finansal kiralama sözleşmelerinde ayrıca noter onayı aranmayacaktır.
 • Posta gönderileri, 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu kapsamında yetki belgesi almak şartı ile karayolu ile taşınabilecektir.
 • Uluslararası tarifesiz yolcu taşımacılığı yapacaklar sadece bir adet sınır kapısı kullanabilecek ve belirlenen bu sınır kapısını değiştiremeyeceklerdir.
 • Tek araçla yetki belgesi almak isteyen gerçek kişiler için ücret indirimi yapılmıştır.
 • Uluslararası ve yurt içi kargo taşımacılığı yapan firmalar, yurt içi kargo taşımacılığı alanında acentelik yapacaklar ile acentelik sözleşmesi akdedebileceklerdir.
 • Yönetmelik ile uyarmaların kalıcı hale geldirilmesi kaldırılmıştır ve uyarmalardan dolayı iptallerin önüne geçilmiştir. Ayrıca Yetki belgesi yenileme, değişiklik ve birleşmelerinde işlem gerçekleştirilmeden önce yetki belgelerindeki tüm uyarmalar kaldırılacağı öngörülmüştür.
 • Değişiklik Yönetmeliği ile 5 yıllık faaliyet süresi içinde yetki belgesi sahiplerinin asgari kapasite altında geçirebildiği toplam süre 630 güne uzatılmıştır. 630 günün geçilmesi halinde yetki belgeleri iptal edilecektir.
 • 30 günden fazla muayenesi olmayan, Yönetmelik kapsamında belirlenen taşıt yaşını aşan ve yaptırılması zorunlu olan sigortalardan herhangi biri bulunmayan taşıtların yetki belgesi eki taşıt belgelerinden resen düşülecektir.
 • Resen düşülen taşıtların 60 gün içerisinde bildirilmesi zorunluluğu kaldırılmıştır.
 • Mükerrer cezalandırılmanın önüne geçilmesi için düzenlemeler yapılmıştır. Aynı şekilde faaliyet durdurmayla sonuçlanan çeşitli yaptırımlar ortadan kaldırılmıştır.
 • Aktif vergi mükellefiyet şartı bulunan yetki belgeleri için vergi kaydının kapanması durumunda artık iptal işlemi yerine geçici durdurma işlemi tesis edilecektir. Bu şekilde faaliyeti geçici olarak durdurulan yetki belgesi sahiplerinin yeniden faal vergi mükellefi olmaları halinde faaliyetlerine izin verilecektir.
 • Değişik Yönetmeliği yürürlüğe girdiği 4 Mayıs 2016 tarihi itibariyle yetki belgesi için verilmiş uyarmaların sayısı 50 adet ve üzerinde olduğu veya asgari kapasite şartını kaybettiği veya faal vergi mükellefi olmadığı için yetki belgeleri iptal edilmiş olan gerçek veya tüzel kişilerin 1 Ağustos 2017 tarihine kadar müracaat ederek iptal edilmiş yetki belgesini tekrar almak istemeleri halinde; yetki belgesi geçerli tam ücretinin %15’i tutarında ücret tahsil edilmesi ve Yönetmelikte ön görülen diğer şartların sağlanması koşuluyla istenen yetki belgesi adlarına yeniden düzenlenecektir.
 • Değişik Yönetmeliği yürürlüğe girdiği 4 Mayıs 2016 tarihinden önce, yetki belgesi için verilmiş ve kalıcı hale gelmiş uyarmaların sayısı 50 adet ve üzerinde olduğu veya asgari kapasite şartını kaybettiği veya faal vergi mükellefi olmadığı için yetki belgeleri iptal edilmiş olan ve aynı cins yetki belgesini geçerli tam ücret ödeyerek almış olan gerçek veya tüzel kişilerin bu yetki belgeleri ile sınırlı olmak üzere, ilk yenileme işleminden yetki belgesi yenileme ücreti alınmayacaktır.

Değişiklik Yönetmeliği’nin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.