Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik (“Yönetmelik”) 23 Ekim 2015 tarihli ve 29511 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup; 31.03.2016 tarihinde yürürlüğe girecektir. Böylelikle 28.06.2012 tarihli ve 28337 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırılmaktadır. Yönetmelik ile önceki mevzuatta yer alan düzenlemeye göre Basel Standartlarına daha uyumlu bir düzenleme getirilmiştir.

Basel Bankacılık Denetim Komitesi (“Basel Komitesi”) dünya çapında bankacık sektörüne ilişkin denetim ve düzenlemelerin kapsamını belirlemektedir. Tebliğ, Türk mevzuatının Basel Bankacılık Denetim Komitesi tarafından 2012 yılında oluşturulmuş olan Düzenleme Tutarlılığı Değerlendirme Programı (RCAP – Regulatory Consistency Assessment Programme)’na ve özellikle Üçüncü Basel Uzlaşısı (Basel III)’na göre standardizasyonu için hükümler getirmiştir. Basel III, riskli kredilerin sebep olduğu likidite sıkıntısını gidermek için getirilmiştir. Türkiye’nin de arasında bulunduğu üye ülkelerin, 31 Mart 2019 tarihine kadar ulusal mevzuatlarını Basel III hükümleriyle uyumlu hale getirmeleri beklenmektedir.

Yönetmelik, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 43, 45, 47 ve 93. maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. Bu dayanak maddeler öz kaynakların korunması, sermaye yeterliliği ve öz kaynaklarla ilişkilendirilen sınırlama ve oranların aşılması ile ilgili hükümler içermektedir.

Yönetmelik, bankaların maruz kalınan riskler nedeniyle oluşabilecek zararlara karşı yeterli öz kaynak bulundurmalarının sağlanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

Yönetmelik’te düzenlenen başlıca hususlar şöyledir:

  • Kredi riskine esas tutarların belirlenme usul ve esasları.
  • Piyasa riskine esas tutarların belirlenme usul ve esasları.
  • Operasyonel riske esas tutarların belirlenme usul ve esasları.
  • Sermaye Yeterliliği Oranları.

Yönetmelik’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.