Bankalarca Risk Yönetimine İlişkin Kamuya Yapılacak Açıklamalar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) 23 Ekim 2015 tarihli ve 29511 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup 31 Mart 2016 tarihinde yürürlüğe girecektir. Tebliğ bankaların konsolide ve konsolide olmayan risk yönetimi bilgilerinin açıklanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektedir. Bu kapsamda Tebliğ, kullanılacak tablo ve şablonları da içermektedir. Ayrıca Tebliğ ile önceki mevzuatta yer alan düzenlemeye göre Basel Standartlarına daha uyumlu bir düzenleme getirilmiştir.

Basel Bankacılık Denetim Komitesi (“Basel Komitesi”) dünya çapında bankacık sektörüne ilişkin denetim ve düzenlemelerin kapsamını belirlemektedir. Tebliğ, Türk mevzuatının Basel Bankacılık Denetim Komitesi tarafından 2012 yılında oluşturulmuş olan Düzenleme Tutarlılığı Değerlendirme Programı (RCAP – Regulatory Consistency Assessment Programme)’na ve özellikle Üçüncü Basel Uzlaşısı (Basel III)’na göre standardizasyonu için hükümler getirmiştir. Basel III, riskli kredilerin sebep olduğu likidite sıkıntısını gidermek için getirilmiştir. Türkiye’nin de arasında bulunduğu üye ülkelerin, 31 Mart 2019 tarihine kadar ulusal mevzuatlarını Basel III hükümleriyle uyumlu hale getirmeleri beklenmektedir.

Risk yönetimine ilişkin bilgiler bankaların düzenlediği finansal raporların bir unsuru olarak ayrı bir başlık altında yayınlanır. Tebliğ’e göre bu açıklamalar kolay ulaşılabilir ve ölçüm ve değerlendirme yapabilme imkanı tanıyacak şekilde düzenlenmelidir. Ayrıca bankaların internet sayfalarında bu Tebliğ’in yürürlük tarihi baz alınarak açıklamalarını ilişkin en az 5 yıllık arşiv oluşturmaları gerekmektedir.

Risk yönetimi açıklamaları Tebliğ’e ekli Ek-1’de belirtilen formatlara ve raporlanma sıklığına göre yapılır. Bu açıklamalar, finansal raporların tabi olduğu iç denetim ve iç kontrol sürecine tabi tutulur.

Risk yönetimi açıklamasının sır kapsamında bilgi içermesi durumunda bu bilgiler kamuoyuna açıklanmayabilir. Bu halde, ilave açıklamalar kısmında bu bilgilerin açıklanmamış olduğu ve açıklanmama sebebi belirtilir.

Risk yönetimi açıklamalarının şeffaf ve yüksek kalitede olması için belli tebliğde belli kriterler öngörülmüştür. Bunlara göre açıklamalar:

  • Kapsamlı olmalıdır,
  • Zamanında ve tutarlı olmadır,
  • Diğer bankalarla karşılaştırılabilir olmalıdır,
  • Anlaşılır ve ulaşılabilir olmalıdır. Önemli bilgiler vurgulanmalı ve karıştırılabilecek konular basit bir dille açıklanmalıdır.

Risk tutarının önemli büyüklükte olmaması ya da başka nedenlerle şablon ya da tablonun ilgililer tarafından anlamlı olmaması durumunda, bankalar bilgi açıklamasından kaçınabilir; ancak bu durumun ilave açıklamalar kısmında belirtilmesi gerekecektir.

Tebliğ kapsamında yapılacak açıklamalar bağımsız denetime tabi tutulur.

Yönetmelik’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.