324 Sıra No.lu Milli Emlak Genel Tebliğ’inde bedel tespiti ile ihale usulüne ilişkin maddelerde Endüstri Bölgeleri Kanunu uyarınca yatırım yapacak yatırımcılar ile ileri teknoloji gerektiren savunma, havacılık ve uzay sanayii alanlarında faaliyet gösteren ve Savunma Sanayii Müsteşarlığınca bildirilen yatırımcılar için düzenlemeler yapılmıştır. Bu yatırımcılara, ilan yapılmaksızın Hazine taşınmazları üzerinde doğrudan kullanma izni verilebilecek veya irtifak hakkı tesis edilebilecektir. Tebliğ ilk yıl bedellerinin tayini konusunda düzenlemeler yapmaktadır.

Söz konusu düzenlemeleri içeren 376 sıra No’lu Milli Emlak Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Değişiklik Tebliği”) Maliye Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından 19 Kasım 2016 tarihli ve 29893 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ uyarınca, Söz konusu kişiler lehine Hazine taşınmazları üzerinde verilecek kullanma izni ve tesis edilecek irtifak haklarında bedel tespiti aşağıdaki şekilde yapılır:

  • Endüstri Bölgeleri Kanunu kapsamındaki ilgililer için ilk yıl bedeli, taşınmazın emlak vergisine esas asgari metrekare birim değeri toplamının binde beşi esas alınmak suretiyle,
  • Endüstri bölgelerinde stratejik yatırım yapacak yatırımcılar içinse ilk yıl bedeli, taşınmazın emlak vergisine esas asgari metrekare birim değeri toplamının binde biri esas alınmak suretiyle,
  •  Yurtiçi özgün geliştirme ve ileri teknoloji gerektiren savunma, havacılık ve uzay sanayii alanlarında faaliyet gösteren ve Savunma Sanayii Müsteşarlığınca bildirilen yatırımcılar için ilk yıl bedeli, taşınmazın emlak vergisine esas asgari metrekare birim değerinin binde biri esas alınmak suretiyle,

belirlenecektir.

Değişiklik Tebliği’nin tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.