Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) 26 Ekim 2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yönetmelik ile araçların yapım ve kullanımına ilişkin usul ve esasların yanı sıra, karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere; karayolunda seyredecek araçlara, çıkarılan Yönetmelik uyarınca uygunluk onayı verilmesine ilişkin usul ve esaslar ile ülkemiz için tip onayı yönetmeliklerindeki hükümlere ilave olarak uygulanacak hükümler düzenlenmiştir.

Yönetmelik ile getirilen esaslı düzenlemeler aşağıdaki gibidir:

  • Tip onayı yönetmelikleri kapsamındaki ulusal araç tip onayı, Türkiye’de üretimi yapılan araç tipleri için uygulanır. Türkiye’de üretilmeyen bir araç tipi için AB üyesi ülkelerin onay kuruluşlarından alınmış güncel tip onayı belgesine sahip olması gerekir.
  • Bir araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitenin, bu Yönetmelikteki hükümlere uygun olmakla birlikte, yol güvenliği açısından ciddi bir tehlike oluşturduğu tespit edilirse, Bakanlık veya Bakanlığın yetkilendirdiği kuruluş başvuruyu reddederek AİTM Onayını vermeme yetkisini haizdir.
  •  Bununla birlikte, Bakanlık veya yetkilendirdiği kuruluş, Yönetmelikte belirtilen işlemlerin mevzuata uygun bir şekilde uygulandığından emin değil ise AİTM tip onayı belgesi veya AİTM uygunluk belgesi verilmeyecektir.
  • Yeni araçların tesciline veya trafiğe çıkmasına sadece Bakanlık veya görevlendirdiği kuruluş tarafından tasdik edilmiş uygunluk belgeleri taşımaları halinde izin verilecektir.
  • Tadilat yoluyla yangın algılama ve alarm sistemleri takılan araçların uygunluğu Bakanlık veya yetkilendirdiği kuruluş tarafından 107 sayılı Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Regülasyonu (“BM/AEK”) kapsamında görevlendirilen teknik servisler tarafından teknik inceleme raporu ile belgelendirilir.
  • 107 sayılı BM/AEK Regülasyonu kapsamındaki araçlar hariç olmak üzere; en az dört tekerlekli motorlu yolcu ve yük taşıma amaçlı araçlar ile römorklarda cam filmi takılabilecektir.
  •  Sürücü dışında sekizden fazla oturma yeri olan en az dört tekerlekli yolcu taşıma amaçlı araçlar ile azami tonu 3,5 tonu aşmayan veya azami tonu 12 tonu aşmayan ama 3,5 tonu aşan motorlu yük taşıma araçları için geri vites ile birlikte çalışacak sesli ikaz sistemi bulundurma zorunluluğu getirilmiştir.
  •  Amaçları, yapıları ve işlevleri itibarı ile bu Yönetmeliğin hükümlerine uyması mümkün olmayan araçlar bu Yönetmeliğin bazı hükümlerinden veya tamamından muaf tutulabilir. Muafiyet kararı, Bakanlık veya yetkilendirdiği kuruluş tarafından verilecektir.

Yönetmelik’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.