Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) bir takım önemli kararlarının özetleri, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (“Kurum”) internet sitesinde yayımlandı. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) Madde 23/5 uyarınca Kurul, gerekli gördüğü kararları kamuoyuna duyurma yetkisini haizdir. Bu kapsamda Kurum internet sitesinde, mevzuattaki ucu açık ifadeleri aydınlatmak ve uygulamayı belirginleştirmek amacıyla sekiz adet özet Kurul kararı muhatapları anonimleştirilerek yayımlandı.

Yayımlanan özet Kurul kararları aşağıdaki gibidir:

  • Kurul, kişisel veri güvenliği ihlalinin veri öznelerine 17 ay geç bildirilmesinin makul süreyi aştığına ve veri güvenliği ihlali teşkil ettiğine karar verdi.
  • Diğer kişisel veri işleme şartlarının varlığı durumunda açık rıza alınması, veri sorumlusunca hakkın kötüye kullanılması anlamına gelmektedir.
  • Mahkemece talep edilenden fazla kişisel veri aktarımında bulunulması veri minimanizasyonuna aykırılık teşkil etmektedir.
  • Kurul, veri öznesinin veri sorumlusuna Kanun Madde 11’de sayılan hakları kapsamında başvuruda bulunmasına rağmen veri sorumlusunun 30 gün içerisinde ilgili kişiye cevap vermemesi üzerine, veri sorumlusunun Kanun Madde 18 uyarınca hakkında idari yaptırım uygulanacağı hususund uyarılmasına karar verdi.
  • Kurul, veri sorumlusunun tâbi olduğu mevzuat uyarınca 10 yıl boyunca muhafaza etmesi zorunluluğu bulunan kişisel verilerin saklama amacı dışında işlenmemesi yönünde karar verdi.
  • Kurul, veri sorumlusunun bir müşterisine ait kişisel veriyi aynı isme sahip başka bir kişiye göndermesinin gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınmadığını göstermesi nedeniyle idari işlem tesis etti.
  • Veri sorumlusu tarafından işlemin gerektirmediği kişisel veri içeren bir belgenin müşteriden istenmesinin hukuka ve dürüstlük kuralına aykırılık teşkil ettiğine karar verildi.
  • Veri sorumlusu tarafından sözleşme örneklerinde kişisel veri işleme şartlarından herhangi birine dayanmaksızın çalışanın ev adresinin yazılması kanuna aykırılık teşkil etmektedir.

Kararların tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.