7103 sayılı Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“Değişiklik Kanunu”) 27 Mart 2018 tarihli ve 30373 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Değişiklik Kanunu ile beraber vergi mevzuatı ve farklı hukuk alanlarında düzenlemeler yapılmıştır. Bu değişikliklerden başlıcaları aşağıdaki gibidir:

Gelir Vergisi Kanunu:

 • Kıdem tazminatından istisna tutulacak tutarın hesabına dahil edilecek ödemelerin kapsamı genişletilmiştir. Bununla bağlantılı olarak,
  • karşılıklı sonlandırma sözleşmesi altında yapılan ödemelerin,
  • ikale sözleşmesi kapsamındaki tazminatların,
  • iş kaybı tazminatının,
  • iş sonu tazminatının

ücret kapsamında değerlendirildiği düzenlenmiştir.

 • Asgari ücretin yıl boyunca vergi dilimi değişikliklerinden etkilenmemesi sağlanmıştır.
 • Lisanssız yürütülebilecek faaliyetler kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretimi amacıyla sahibi oldukları veya kiraladıkları konutların çatı ve cephelerinde kurdukları, kurulu gücü azami 10 kW’a kadar olan ve yalnızca bir üretim tesisinden üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasını son kaynak tedarik şirketine satanlar gelir vergisinden muaf tutulmuştur.
 • Getirilen düzenleme ile işverenler tarafından kadın hizmet erbabına sağlanan kreş ve gündüz bakımevi hizmetinin işyerinde sağlanmaması durumunda aylık olarak, asgari ücretin aylık brüt tutarının %15’ini geçmemek üzere sağlanan kreş ve gündüz bakımevi yardımları vergiden istisna tutulmuştur.

Vergi Usul Kanunu:

 • Bozulma, çürüme veya son kullanma tarihinin geçmesi gibi nedenlerle imha edilmesi gereken emtianın, emsal bedelinin, takdir komisyonu kararı olmaksızın Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen usul çerçevesinde mükelleflerce değerlemesinin yapılabilmesini sağlayan bir düzenleme getirilmiştir.
 • Yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım yapacak olan sermaye şirketlerince, işe başladıkları hesap dönemi ve bu dönemi takip eden hesap döneminde yurtdışından getirilerek sermaye olarak konulan yabancı paraların değerlemesine ilişkin yeni bir düzenleme getirilerek vergilendirmede ortaya çıkabilecek sorunların önüne geçilmiştir.
 • Vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları için yapılabilecek indirim oranı 1/3’ten 1/2’ ye çıkarılmış ve elektronik olarak düzenlenmesi gereken belgelere ilişkin fiiller için kesilecek cezalarla ilgili belirsizlik giderilmiştir.
 • İmalat sanayiinde,
  • Ar-Ge,
  • yenilik ve
  • tasarım

faaliyetlerinde kullanılmak üzere alınan makine ve teçhizatın amortisman oran ve süreleri, ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle hesaplanabilir. Ek olarak bu makine ve teçhizatın alımı KDV’den istisna edilmiştir.

Diğer önemli değişiklikler:

 • Minibüs ve otobüs tanımları oturma yeri sayısı bakımından yeniden tanımlanmış, elektrik motorlu taşıtlar Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu kapsamına alınmıştır.
 • Arabuluculuk yoluyla çözümlenecek uyuşmazlıklardaki karar ve ilam harçları belirlenmiştir.
 • İstihdamın artırılmasını teşvik etmek için özel sektör işverenlerine yönelik prim desteği sağlanması ve geçmiş dönem teşviklerden yararlanılmasına ilişkin düzenlemeler getirilmiştir.
 • 2018 yılında da özel sektördeki işverenlere asgari ücret desteği verilmeye devam edilecektir.
 • Son olarak zorunlu bireysel emeklilik sigortası kapsamındaki kişiler için cayma süresi olarak verilen iki aylık sürenin altı aya kadar artırılması konusunda Bakanlar Kurulu’na yetki verilmiştir.

Değişiklik Kanunu’nun tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.