Rekabet Kurulu’ndan (“Kurul”) izin alınması gereken birleşme ve devralmalar bakımından bazı işlemler için işlem gerçekleştikten sonra Rekabet Kurulu’na bildirimin mümkün olduğu durumlar yaratılmıştır. Ayrıca işlem taraflarının cirolarının belirlenmesinde geçmişe dönük 3 yıl içerisinde yapmış oldukları belli işlemler; artık tek bir işlem olarak değerlendirilecektir. Buna ek olarak Rekabet Kurulu’nun izne tabi birleşme veya devralmaları belirlerken kullandığı ciro eşiklerinin düzenli olarak belirlenmesine yönelik hüküm yürürlükten kaldırılmıştır.

Rekabet Kuruluna bildirilerek izin alınması gereken birleşme ve devralmalar ile bu işlemlerin bildirimine ilişkin usul ve esasların tespit ve ilanını düzenleyen Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’de (“Tebliğ”) değişiklikler yapıldı. Değişiklik yapılmasını öngören tebliğ 24 Şubat 2017 tarihli ve 29989 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, aynı gün yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ’de yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir:

  • Tebliğ’in birleşme ve devralmaların bildirilmesi başlıklı 10. maddesine yeni bir fıkra eklenmiştir. Eklenen yeni hükme göre ilgili teşebbüsün kontrolünün, borsada seri işlemler vasıtasıyla farklı satıcılardan yapılan menkul kıymet alımları sonucunda elde edilmesi durumunda;
    • işlemin Kurula gecikme olmaksızın bildirilmesi,
    • elde edilen menkul kıymetlere bağlı oy haklarının kullanılmaması ya da sadece yatırımların tam değerinin korunmasını sağlamak amacıyla Kurul kararıyla tanınacak bir istisnaya dayanarak kullanılması,

koşullarının sağlanması halinde işlem gerçekleştirildikten sonra Kurula bildirilebilir. Kurul istisna kararlarında işlem taraflarına etkin rekabet koşullarını sağlamak amacıyla şart ve yükümlülükler getirebilir.

  • Tebliğ’in birleşme veya devralma işleminin taraflarının cirolarının hesaplanmasının usul ve esaslarını belirleyen 8. maddesinde değişiklik yapılmıştır. Buna göre Tebliğ’in 7. maddesinde yer alan ciroların hesaplanması bakımından artık 3 yıllık dönem içinde, aynı kişiler ya da taraflar arasında yapılanların yanı sıra aynı ilgili ürün pazarında aynı teşebbüs tarafından yapılan iki ya da daha fazla işlem, tek bir işlem olarak değerlendirilecektir.
  • Tebliğ’in m. 7/2 hükmü uyarınca hukuki geçerlilik kazanması için izne tabi birleşme veya devralmaların eşikleri iki yılda bir Kurul tarafından belirlenmekteydi. Ancak yeni düzenleme bu hükmü yürürlükten kaldırmıştır.

Yönetmelik’in tam metnine bu linkten ulaşabilirsiniz.