İçeriğe Geç

Kurumsal birleşme ve devralmalar, ortak girişimler, şirket bölünmeleri ve yeniden yapılandırmalar küresel boyutta ticaret hayatının ayrılmaz bir parçası hâline gelmiştir. Ancak bunlar, ilgili şirketler veya pay sahipleri açısından bu kadar olağan vakalar değildir. Aksine; birleşme, devralma gibi işlemler kuruluşlar için bir dönüm noktası niteliği taşır. Hatta eğer doğru kullanılabilirse, şirketin piyasadaki yerini sağlamlaştırması için fırsat teşkil eder; ticari faaliyetlerin geliştirilmesi, kârlılığın artırılması, ticari risklerin azaltılması veya şirket faaliyetlerine yeniden hareketlilik katılması için farklı imkanlar yaratır. 

Moroğlu Arseven’in uzmanlık alanına giren birleşme ve devralmalar kapsamında müvekkillere; farklı yargı alanlarını ilgilendiren işlemler konusunda danışmanlık verilir. Bu işlemler; yasal, ticari ve işlemsel etkenlerin stratejik bir düzen içerisinde bir arada ele alınmasını gerektirir. Bu işlemler genellikle yüksek mali tutarları veya karmaşık kaldıraç ve özsermaye yapılarını içermektedir. Moroğlu Arseven şirketler, yatırıcımlar, finansörler ve pay sahipleri ile bu işlemlerin her aşamasında birlikte çalışır. Her müvekkilin amaçlarını ve sektör dinamiklerini göz önüne alarak, bunları, işlem yapılarına, risk değerlendirmelerine veya varlık devirlerine yansıtır.

Moroğlu Arseven; satıcılar, alıcılar, azınlık ve özel sermaye yatırımcıları, pay sahipleri ve finansal danışmanlar gibi çeşitli sektörlerde ve farklı stratejik konumlarda faaliyet gösteren tarafları temsil eder. Müvekkiller arasında; küçük start-up girişimlerinden veya bireysel yatırımcılar ve pay sahiplerinden, piyasaya hakim ve sıkı devlet denetimlerine tabi halka açık prestij sahibi şirketlere ve Fortune 500 bünyesindeki şirketlere kadar, çeşitli yerel, yabancı ve çok uluslu şirketler yer almaktadır. Moroğlu Arseven, özellikle ağır sanayi, üretim, enerji ve sağlık hizmetleri gibi sıkı yasal düzenleme altındaki sektörler konusunda engin deneyim sahibidir.

Müvekkillere ilk karar alma ve detaylı hukuki inceleme (=due diligence),  aşamalarından işlemlerin gerçekleştirilmesine ve tamamlanmasına kadar danışmanlık verilir. İhtiyaç durumunda danışmanlığın kapsamı; şirket tasfiyeleri, şirket bölünmeleri ve çıkış mekanizmalarını da içermektedir.

Moroğlu Arseven, ticaret hayatına ilişkin farkındalığı ve şirketler hukuku alanındaki bilgi birikimiyle bu gibi işlemlere yönelik gerçekçi öneriler geliştirir. Moroğlu Arseven avukatları; bu sınırlı ve belirli işlemleri, genel ve uzun soluklu ticari bağlamları içinde ele alırlar. Müvekkillere ileride ortaya çıkabilecek muhtemel sorunları tespit etmek ve en aza indirmek için ileriye dönük önerilerde bulunurlar.

Moroğlu Arseven; finansal düzenlemeler ve teminat düzenlemeleri oluşturmak, ticari başarı ve ek riskleri en aza indirmek için müvekkillerle yakın plan çalışmayı tercih eder. Risk tahsisi bakımından kullanılan araçlar; teminatların belirlenmesi, işlemsel kontrol mekanizmaları, azınlık haklarının korunması, ön şartların belirlenmesi, kıymet takdiri ve çıkış mekanizmalarıdır.

Moroğlu Arseven işlemlerin tamamlanmasından sonra da müvekkilleriyle ilişkilerini sürdürür, şirketin Türkiye’deki varlığını korumak ve güçlendirmek için onlarla birlikte çalışmaya devam eder.

Anlaşmanın ilgili olduğu sektör veya faaliyet alanı fark etmeksizin, kurumsal işlemlere yönelik olarak kapsamlı ve bireysel destek sağlanır.

 

İLGİLİ AVUKATLAR